SFS 2008:984 Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

080984.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 11 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd och bilagan till förordningen ska ha följande ly-
delse.

11 a §

1

För verksamheter och åtgärder med utsläpp till mark, luft, ytvatten

eller grundvatten som omfattas av tillståndsplikt enligt avdelning 1 eller 4 i
bilagan, ska man vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor
särskilt beakta om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning
5 i bilagan.

Denna förordning träder i kraft den 20 december 2008.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:690.

SFS 2008:984

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:984

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Bilaga

2

AVDELNING 5

VERKSAMHETER MED UTSLÄPP AV FARLIGA ÄMNEN

Förorenande ämnen som särskilt ska beaktas enligt 11 a § denna
förordning

Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena luft

Svaveldioxider och andra svavelföreningar

Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner

Förorenande ämnen vid utsläpp som direkt eller indirekt kan förorena
ytvatten eller grundvatten

Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar

i

vattenmiljö

2

Senaste lydelse 2008:727.