SFS 2008:985 Förordning om ändring i förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet

080985.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:949) med
instruktion för Internationella programkontoret
för utbildningsområdet;

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 2 och 9 §§ förordningen (2007:949) med in-

struktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska ha
följande lydelse.

2

§

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde enligt 1 §

1. främja svenskt deltagande i programmen,
2. informera och ge råd om programmen,
3. redovisa och analysera omfattningen och utvecklingen av programmen,
4. handlägga projektansökningar och i förekommande fall besluta om pro-

jektbidrag,

5. följa upp, analysera och sprida resultat och andra erfarenheter från pro-

jekten,

6. följa upp användningen av bidrag,
7. samverka med berörda myndigheter och organisationer, och
8. ha kontakt med Europeiska gemenskapernas kommission och institu-

tioner i andra länder.

9 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen (1987:1101)

och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2008:985

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008