SFS 2008:991 Lag om ändring i utsökningsbalken

080991.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utsökningsbalken;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om utsökningsbalken

dels

att 2 kap. 25 och 26 §§ samt 6 kap. 5 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i balken ska införas en ny paragraf, 8 kap. 13 §, av följande ly-

delse.

2 kap.

25 §

2

Säkerhet som ska ställas enligt denna balk ska bestå av pant, borgen

eller företagshypotek. Borgen ska ställas såsom för egen skuld och, om den
ingås av två eller flera personer gemensamt, vara solidarisk. �r säkerheten
inte godkänd av den till vars förmån säkerheten ska gälla, ska den prövas av
Kronofogdemyndigheten.

Om bank eller annan jämförbar penninginrättning ska ställa säkerhet, får

godtas utfästelse av penninginrättningen att infria den förpliktelse som sä-
kerheten ska avse.

Säkerheten ska tas i förvar av Kronofogdemyndigheten.

26 §

3

När säkerhet ska tas i anspråk av Kronofogdemyndigheten enligt

3 kap. 22 § andra stycket, eller 13 kap. 3 eller 20 §, får pant tillgodogöras i
den ordning som gäller för utmätt egendom. Borgen får genast utsökas. Om
säkerheten utgörs av företagshypotek, får utmätning genast ske i den egen-
dom som omfattas av företagshypoteket. Detta gäller även när företagshypo-
teket gäller i annan näringsverksamhet än gäldenärens.

6 kap.

5 §

4

Pantbrev eller annan inteckningshandling, som gäller i utmätt skepp

eller luftfartyg eller i utmätta reservdelar till luftfartyg eller i utmätt egen-
dom som är intecknad enligt lagen (2008:990) om företagshypotek och inte
är belånad, får tas i förvar. Sedan handlingen har tagits i förvar, får den inte
pantförskrivas utan Kronofogdemyndighetens tillstånd.

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2006:672.

3

Senaste lydelse 2006:672.

4

Senaste lydelse 2003:531.

SFS 2008:991

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:991

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

8 kap.

13 §

5

En borgenär, vars fordran är förenad med företagshypotek i utmätt

egendom, har rätt att få betalning ur egendomen, om borgenären anmäler sin
fordran hos Kronofogdemyndigheten innan egendomen säljs. Om försälj-
ning sker under hand eller utmätt fordran drivs in eller försäljning i annat fall
inte behövs, görs anmälan senast när fördelning ska äga rum.

Sökanden har dock företräde i den mån betalning till en borgenär som av-

ses i första stycket är obehövlig för att trygga borgenären och dem som har
sämre förmånsrätt i egendomen på grund av företagshypotek. Vid pröv-
ningen ska hänsyn tas även till säkerhet som borgenären på annan grund har
i egendom som tillhör gäldenären.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

5

Tidigare 8 kap. 13 § upphävd genom 2003:531.