SFS 2008:994 Lag om ändring i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning

080994.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1990:746) om
betalningsföreläggande och handräckning;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 och 42 §§ lagen (1990:746) om

betalningsföreläggande och handräckning ska ha följande lydelse.

2 §

2

En ansökan om

betalningsföreläggande

får avse åläggande för sva-

randen att betala en penningfordran som är förfallen till betalning, om förlik-
ning är tillåten i saken.

Den som har en fordran som avses i första stycket, för vilken panträtt i

fast egendom, skepp eller skeppsbygge eller företagshypotek har upplåtits
skriftligen, kan i en ansökan om betalningsföreläggande begära att betal-
ningen ska fastställas att utgå ur den egendom i vilken panträtten eller före-
tagshypoteket gäller. Så kan också den göra, som för fordringen har inteck-
ning i luftfartyg eller reservdelar till luftfartyg.

42 §

3

Har i mål om

betalningsföreläggande

eller

vanlig handräckning

sva-

randen inte i rätt tid bestritt ansökningen, ska Kronofogdemyndigheten sna-
rast meddela utslag i enlighet med ansökningen. Om svaranden har bestritt
endast en del av ansökningen, ska utslag meddelas i enlighet med den obe-
stridda delen av ansökningen.

I fall som avses i 2 § andra stycket ska i utslaget fastställas att fordringen

ska utgå med förmånsrätt i den pantsatta eller intecknade egendomen i den
omfattning som gäller enligt lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Tobias Eriksson
(Justitiedepartementet)

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:542.

3

Senaste lydelse 2003:542.

SFS 2008:994

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008