SFS 2008:995 Lag om ändring i lönegarantilagen (1992:497)

080995.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lönegarantilagen (1992:497);

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 28 § lönegarantilagen (1992:497)

ska ha följande lydelse.

28 §

2

I fråga om utbetalat garantibelopp inträder staten i arbetstagarens rätt

mot konkursgäldenären eller gäldenären vid företagsrekonstruktion. Staten
inträder dock inte i arbetstagarens rätt enligt 12 eller 13 § förmånsrättslagen
(1970:979).

Utdelning i konkurs för arbetstagarens fordran som ersatts av garantin till-

faller staten upp till detta belopp.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I en konkurs eller företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av

en ansökan som har inkommit till domstolen före ikraftträdandet tillämpas
äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2005:273.

SFS 2008:995

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;