SFS 2008:996 Lag om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

080996.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:891) om indrivning av
statliga fordringar m.m.;

utfärdad den 20 november 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 11 och 13 §§ lagen (1993:891) om

indrivning av statliga fordringar m.m. ska ha följande lydelse.

11 §

2

Säkerhet får bestå av pant, borgen eller företagshypotek.

Borgen ska ställas såsom för egen skuld. Om borgen ställs av två eller

flera personer gemensamt ska den vara solidarisk.

13 §

3

Sedan Kronofogdemyndigheten beslutat att ta säkerhet i anspråk gäl-

ler, om säkerheten utgörs av

1. pant: att den får tillgodogöras i den ordning som gäller för utmätt egen-

dom,

2. borgen: att den genast får utsökas och att bestämmelserna om indriv-

ning i denna lag då gäller samt att utmätning av lön med företrädesrätt enligt
2 § får äga rum om det är medgivet för den fordran som säkerheten avser,

3. företagshypotek: att utmätning genast får ske i den egendom som om-

fattas av företagshypoteket, även när denna gäller i annan näringsverksam-
het än gäldenärens.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528)

om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34.

2

Senaste lydelse 2003:545.

3

Senaste lydelse 2006:715.

SFS 2008:996

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008