SFS 2008:998 Förordning om ändring i utsökningsförordningen (1981:981)

080998.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i utsökningsförordningen (1981:981);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver i fråga om utsökningsförordningen (1981:981)

1

dels

att 9 kap. 5 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 12 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 6 kap. 24 b §, av föl-

jande lydelse.

6 kap.

24 b §

Kronofogdemyndigheten ska genast underrätta överförmyndaren

om det i ett mål om utmätning uppmärksammas att egendom till ett värde
som överstiger ett prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäk-
ring förts över som gåva eller på liknande sätt till någon som är under arton
år.

9 kap.

5 §

2

Innan försäljning sker av andel i ett registrerat skepp, i ett registrerat

skeppsbygge, i ett registrerat luftfartyg eller i intecknade reservdelar till luft-
fartyg, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa registerutdrag eller grava-
tionsbevis beträffande egendomen.

När försäljning ska ske av egendom som hör till näringsverksamhet som

kan omfattas av företagsinteckning, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa
registerutdrag eller gravationsbevis beträffande egendomen.

12 kap.

7 §

3

Om ägaren driver näringsverksamhet som kan omfattas av företagsin-

teckning på fastigheten, ska Kronofogdemyndigheten anskaffa gravations-
bevis angående verksamheten och underrätta kända innehavare av företags-
inteckning om målet.

1

Förordningen omtyckt 2000:1.

2

Senaste lydelse 2006:879.

3

Senaste lydelse 2006:879.

SFS 2008:998

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

2

SFS 2008:998

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

13 kap.

12 §

4

Om egendom som omfattas av företagshypotek har sålts och betal-

ning utfallit på ett företagsinteckningsbrevs belopp, ska Kronofogdemyndig-
heten så snart beslutet om fördelning eller, om fördelning inte har skett, be-
slutet om utbetalning har vunnit laga kraft sända avskrift av beslutet till in-
skrivningsmyndigheten för företagsinteckning. Detsamma gäller när en ut-
mätt fordran som omfattas av företagshypotek har drivits in av Kronofogde-
myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Frank Walterson
(Finansdepartementet)

4

Senaste lydelse 2006:879.