SFS 2008:999 Förordning om ändring i konkursförordningen (1987:916)

080999.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i konkursförordningen (1987:916);

utfärdad den 20 november 2008.

Regeringen föreskriver att 14 § konkursförordningen (1987:916) ska ha

följande lydelse.

14 §

1

Att uppgift om konkursen ska föras in i den förteckning över konkur-

ser som förs av inskrivningsmyndigheten för företagsinteckning framgår av
förordningen (2003:552) om företagshypotek.

När inskrivningsmyndigheten har underrättats enligt 12 § första stycket 8,

ska myndigheten göra en anteckning om konkursen i fastighetsregistrets in-
skrivningsdel. Har en myndighet underrättats enligt 12 § första stycket 10,
ska anteckning om konkursen göras i inskrivningsregistret. Anteckningen
ska göras på den första inskrivningsdagen efter det att underrättelsen kom in
till myndigheten.

Att anteckning om konkursen i vissa fall ska göras även i fartygsregistrets

skeppsdel och fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel framgår av sjölagen
(1994:1009).

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1

Senaste lydelse 2008:174.

SFS 2008:999

Utkom från trycket
den 2 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

;