SFS 2009:1 Förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

090001.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar och bilresor;

utfärdad den 8 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledning

1 §

I denna förordning finns bestämmelser om miljö- och trafiksäkerhets-

krav för myndigheters inköp, leasing och användning av bilar samt för vissa
upphandlade vägtransporter. Förordningens syfte är att öka andelen miljöan-
passade och trafiksäkra bilar.

Förordningen gäller för myndigheter under regeringen.
Förordningen gäller inte bilar som tillhör staten och som är tillverkade för

särskilda militära ändamål.

Definitioner

2 §

I denna förordning avses med

alkolås

: en sådan anordning i ett fordon som hindrar att fordonet startas

och körs av förare som har alkohol i utandningsluften,

antisladdsystem

: ett tekniskt stödsystem som minskar risken för sladd,

bensin

: sådan motorbensin som avses i lagen (2001:1080) om motorfor-

dons avgasrening och motorbränslen,

bilhyra

: hyra av en bil utan förare för kortare tid än ett år,

diesel

: sådant dieselbränsle som avses i lagen om motorfordons avgasre-

ning och motorbränslen,

förnybara bränslen

: sådana förnybara bränslen som framställs ur för-

nybara energikällor enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och
rådets direktiv 2001/77/EG av den 27 september 2001 om främjande av el
producerad från förnybara energikällor på den inre marknaden för el

1

, senast

ändrat genom rådets direktiv 2006/108/EG

2

,

leasing

: hyra av en bil med en bestämd hyrestid på minst ett år.

3 §

Med

miljöbil

avses i denna förordning en personbil som tillhör miljö-

klass 2005, miljöklass El eller miljöklass Hybrid enligt bilaga 1 till lagen
(2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen, och som

1

EGT L 283, 27.10.2001, s. 33 (Celex 32001L0077).

2

EUT L 363, 20.12.2006, s. 414 (Celex 32006L0108).

SFS 2009:1

Utkom från trycket
den 20 januari 2009

background image

2

SFS 2009:1

1. enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register

släpper ut högst 120 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning, om
bilen är utrustad med teknik för drift endast med bensin,

2. enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register

släpper ut högst 120 gram koldioxid och 5 milligram partiklar per kilometer
vid blandad körning, om bilen är utrustad med teknik för drift endast med
diesel,

3. enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register

har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,2 liter bensin per 100 kilo-
meter blandad körning, om bilen är utrustad med en motor med styrd tänd-
ning och med teknik för drift helt eller delvis med annat bränsle än bensin
eller gasol,

4. enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register

har en bränsleförbrukning som inte överstiger 9,7 kubikmeter gas per 100
kilometer blandad körning, om bilen är utrustad med en motor med styrd
tändning och med teknik för drift helt eller delvis med annat bränsle än ben-
sin eller gasol, eller

5. enligt uppgift från bilens tillverkare eller generalagent inte förbrukar

mer elenergi än 37 kilowattimmar per 100 kilometer körning, om bilen är in-
delad i miljöklass El.

En automatväxlad bil ska anses vara miljöbil enligt första stycket 3

eller 4, om den förutom transmissionen och de komponenter som hör till
transmissionen är likvärdig med en manuellt växlad bil som är miljöbil en-
ligt någon av dessa punkter.

En bil ska anses vara miljöbil enligt första stycket 3 eller 4 även om den

inte är typgodkänd för sådan drift som anges där, om bilens tillverkare eller
generalagent kan visa att bilen uppfyller de krav som gäller för indelning i
miljöklass 2005 för det aktuella bränslet.

4 §

Andra beteckningar som används i denna förordning har samma bety-

delse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och i förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Miljökrav vid myndigheters inköp, leasing och användning av
bilar

Personbilar

5 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

ska vara miljöbilar.

Det kravet gäller inte
1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen,
2. utryckningsfordon,
3. fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket

eller Kustbevakningen, eller

4. personbilar som är särskilt anpassade för personskydd.
Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in

eller ingå leasingavtal om en personbil som inte är en miljöbil.

background image

3

SFS 2009:1

6 §

Minst 50 procent av det totala antalet personbilar som är utrycknings-

fordon som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om under ett ka-
lenderår ska vara miljöbilar.

Det kravet gäller inte personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förar-

platsen.

7 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

och som inte är miljöbilar får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilo-
meter vid blandad körning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsva-
rande utländska register.

Det kravet gäller inte
1. utryckningsfordon,
2. fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket el-

ler Kustbevakningen, eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.

8 §

Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får

släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning en-
ligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som används i spaningsverksamhet inom

Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

9 §

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in

eller ingå leasingavtal om en personbil som inte uppfyller kraven i 7 eller
8 §.

Lätta lastbilar

10 §

De lätta lastbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal

om får släppa ut högst 230 gram koldioxid per kilometer vid blandad kör-
ning enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte
1. utryckningsfordon,
2. fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket

eller Kustbevakningen, eller

3. fordon som är särskilt anpassade för personskydd.

11 §

Lätta lastbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel

får släppa ut högst 5 milligram partiklar per kilometer vid blandad körning
enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register.

Det kravet gäller inte fordon som används i spaningsverksamhet inom

Polisen, Tullverket eller Kustbevakningen.

12 §

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in

eller ingå leasingavtal om en lätt lastbil som inte uppfyller kraven i 10 eller
11 §.

13 §

Om det för en lätt lastbil saknas uppgift om koldioxidutsläpp i vägtra-

fikregistret eller motsvarande utländska register, ska utsläppen enligt 10 och
11 §§ beräknas utifrån uppgifter i vägtrafikregistret eller motsvarande ut-

background image

4

SFS 2009:1

ländska register om motorns effekt, bilens tjänstevikt, angivet bränsle och
växellåda.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur beräkningen ska ske.

Användning av bilar

14 §

En myndighet ska se till att de bilar som myndigheten använder och

som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med förnybara bräns-
len, i största möjliga utsträckning drivs med sådana bränslen.

Trafiksäkerhetskrav vid myndigheters inköp och leasing av bilar

Alkolås

15 §

De bilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska i

största möjliga utsträckning vara utrustade med alkolås.

16 §

Myndigheterna ska sträva efter att minst 75 procent av de bilar som

en myndighet äger eller leasar ska vara utrustade med alkolås från och med
den 1 januari 2012.

17 §

Kraven enligt 15 och 16 §§ gäller inte

1. utryckningsfordon,
2. fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket

eller Kustbevakningen, eller

3. bilar som är särskilt anpassade för personskydd.

Krockskydd

18 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

ska

1. vara av typ som har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt European

New Car Assessment Programme

� Frontal impact testing protocol version 4.1,
� Side impact testing protocol version 4.1,
� Pole Side impact testing protocol version 4.1,
� Assessment protocol version 4.1,
� Seat belt reminder assessment protocol version 2.1, eller
2. enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper

som en sådan typ som har fått minst 32,5 poäng vid provning enligt 1.

19 §

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om

ska

1. vara av typ som har fått minst 9,5 poäng vid provning enligt European

New Car Assessment Programme Pedestrian Protocol version 4.1, eller

2. enligt intyg från tillverkaren ha motsvarande krockskyddsegenskaper

som en sådan typ som har fått minst 9,5 poäng vid provning enligt 1.

20 §

Kraven enligt 18 och 19 §§ gäller inte

1. personbilar med fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen, eller

background image

5

SFS 2009:1

2. fordon som används i spaningsverksamhet inom Polisen, Tullverket

eller Kustbevakningen.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet även i andra fall köpa in

eller ingå leasingavtal om en personbil som inte uppfyller kraven i 18 och
19 §§.

21 §

För personbilar där provning inte utförts eller intyg inte utfärdats en-

ligt 18 och 19 §§, får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om

1. att tidigare versioner av de protokoll som anges i 18 och 19 §§ kan god-

tas, och

2. godtagbara kravnivåer även för andra system för testning av krock-

skydd.

Antisladdsystem

22 §

De personbilar och lätta lastbilar som en myndighet köper in eller in-

går leasingavtal om ska vara utrustade med antisladdsystem.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet köpa in eller ingå leasingav-

tal om ett fordon som inte uppfyller kravet i första stycket.

Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters upphandling
av vissa vägtransporter

Bilhyra

23 §

Vid upphandling av hyra av personbilar med fyra sittplatser eller färre

utöver förarplatsen ska myndigheten välja miljöbilar som uppfyller kraven i
18, 19 och 22 §§.

24 §

Vid upphandling av hyra av personbilar med fler än fyra sittplatser

utöver förarplatsen och lätta lastbilar ska myndigheten välja fordon som
uppfyller kraven i 7�13 §§.

25 §

Om det finns särskilda skäl får en myndighet vid upphandling av bil-

hyra välja fordon som inte uppfyller de krav som avses i 23 och 24 §§.

Taxiresor

26 §

Vid upphandling av taxiresor som ska utföras med personbilar med

fyra sittplatser eller färre utöver förarplatsen ska myndigheten välja miljöbi-
lar som uppfyller kraven i 18, 19 och 22 §§.

27 §

Vid upphandling av taxiresor som ska utföras med personbilar med

fler än fyra sittplatser utöver förarplatsen och lätta lastbilar ska myndigheten
välja fordon som uppfyller kraven i 7�13 §§.

28 §

Om det finns särskilda skäl får en myndighet vid upphandling av taxi-

resor välja fordon som inte uppfyller de krav som avses i 26 och 27 §§.

background image

6

SFS 2009:1

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2009

29 §

Vid upphandling av taxiresor ska en myndighet se till att bilar som är

utrustade med teknik för drift helt eller delvis med förnybara bränslen, i
största möjliga utsträckning drivs med sådana bränslen.

Redovisningskrav

30 §

Samtliga myndigheter ska senast den 1 mars varje år lämna en redo-

görelse till Transportstyrelsen för sina inköp, sin leasing och sina upphand-
lingar under det föregående kalenderåret. Av redogörelsen ska följande upp-
gifter framgå:

1. hur många bilar som köpts in och leasats under året, fördelat på for-

donsslag,

2. hur många upphandlingar av bilhyra och taxiresor som har gjorts under

året,

3. med vilken teknik för drift som inköpta och leasade bilar är utrustade,
4. hur stor andel av de inköpta och leasade personbilarna och lätta lastbi-

larna som är utryckningsfordon eller som är särskilt anpassade för person-
skydd,

5. hur stor den sammanlagda volymen av förbrukat bränsle är, fördelat på

slag av bränslen och fordonsslag,

6. hur stor andel av de inköpta och leasade bilarna och av de bilar som

myndigheten äger eller leasar som är utrustade med alkolås, och

7. vilka avsteg som myndigheten har gjort från bestämmelserna i denna

förordning med stöd av 5 § tredje stycket, 9 §, 12 §, 20 § andra stycket, 22 §
andra stycket, 25 eller 28 §, samt vilka särskilda skäl som har motiverat
dessa avsteg.

31 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om hur en myndighets

rapportering enligt 30 § ska ske.

32 §

Transportstyrelsen ska göra en sammanställning av myndigheternas

redogörelser enligt 30 § och i den inkludera en sådan redogörelse som avses
där för den egna verksamheten. Sammanställningen ska lämnas till rege-
ringen senast den 1 april varje år.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 såvitt avser 19 § och

i övrigt den 1 februari 2009.

2. Bestämmelserna i 23�29 §§ tillämpas inte i fråga om upphandlingar

som en myndighet har påbörjat före ikraftträdandet.

3. Förordningen (2004:1364) om myndigheters inköp och leasing av mil-

jöbilar ska upphöra att gälla vid utgången av januari 2009. För tiden till och
med den 31 december 2008 ska dock en redogörelse lämnas enligt 10 och
11 §§ i den upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)