SFS 2009:3 Förordning om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

090003.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 8 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § sekretessförordningen (1980:657)1 och bi-

lagan till förordningen ska ha följande lydelse.

3 §2 Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i föl-
jande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en en-
skilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till
den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och
andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående be-
gränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

2 Senaste lydelse 2008:1258.

Myndigheter

Undersökning Särskilda

begräns-

ningar i sekretessen

1. Socialberedningen
(S 1980:97)

undersökningar rö-
rande missbrukare

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

Stiftelse och fören-
ingsskatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella för-
eningar, registrerade
trossamfund samt
vissa andra juridiska
personer

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas ekonomiska
förhållanden

Utredningen om ut-
värdering av förbudet
mot köp av sexuell
tjänst (Ju 2008:09)

undersökning om till-
lämpningen av be-
stämmelsen om straff
för köp av sexuell
tjänst i dess nuvarande
och dess tidigare ly-
delse

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

SFS 2009:3
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

SFS 2009:3

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009. �ldre föreskrifter

gäller dock i fråga om sekretess vid utredning, planering, tillståndsgivning
och tillsyn som utförts enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på
naturgasområdet.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

2. sjukvårdsinrättningar,
utbildningsanstalter och
forskningsinrättningar

miljömedicinska,
socialmedicinska,
psykiatriska eller andra
medicinska studier

sekretessen gäller
endast uppgifter om
enskildas personliga
förhållanden

background image

3

SFS 2009:3

Bilaga3

Sakregister till bilagan

4 4

Siffrorna avser punkter i bilagan

Narkotikaprekursorer

40

Naturvårdsverket

61

Salmonella

35

Sametinget

28

Silver

57

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

28. utredning, planering, till-
ståndsgivning, tillsyn och stöd inom
jordbrukets, rennäringens och fiskets
områden som handhas av Statens
jordbruksverk, Fiskeriverket, Same-
tinget, Kustbevakningen och läns-
styrelsen

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den med undantag för beslut i ären-
den om exportbidrag, produk-
tionsbidrag och stöd till marknads-
föring

31. utredning, planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(1984:1049) om beredskapslagring
av olja och kol eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser

3 Senaste lydelse 2008:1258.

4 Senaste lydelse 2008:1258. �ndringen innebär bl.a. att ordet ⬝naturgas⬝ tagits bort ur

förteckningen.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009