SFS 2009:4 Förordning om grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten;

090004.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om grundläggande militär utbildning inom

Försvarsmakten;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 § I denna förordning finns föreskrifter om grundläggande militär utbild-
ning inom Försvarsmakten och om förmåner för dem som är antagna till
eller genomgår denna utbildning.

2 § I denna förordning avses med

grundläggande militär utbildning: en allmän och grundläggande militär

utbildning inom Försvarsmakten för den som inte fullgjort grundutbildning
för värnplikt enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt,

aspirant: den som antagits till eller genomgår grundläggande militär ut-

bildning inom Försvarsmakten.

3 § Försvarsmakten beslutar om antagning till grundläggande militär ut-
bildning. För att bli antagen till grundläggande militär utbildning inom För-
svarsmakten krävs att en sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år.
Försvarsmakten får meddela föreskrifter om de ytterligare krav som ställs
upp för sådan antagning.

4 § Från grundläggande militär utbildning inom Försvarsmakten får den
skiljas som

1. själv ansöker om det,
2. visar sig olämplig för fortsatt utbildning, eller
3. är frånvarande från utbildningen i sådan omfattning att han eller hon

inte kan tillgodogöra sig den.

5 § En aspirant som genomgår grundläggande militär utbildning har rätt till
samma förmåner som den som genomgår grundutbildning som är längre än
60 dagar enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt. Förmånerna fram-
går av förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. Be-
stämmelserna i 2 kap. 6�8 §§, 5 kap. 5 § och 10 kap. 9�11 §§ den förord-
ningen ska dock inte gälla.

Dagersättning ska inte ges för tid då ersättning uppbärs enligt 4 kap. lagen

(1962:381) om allmän försäkring.

SFS 2009:4
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

SFS 2009:4

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

En aspirant enligt denna förordning har rätt till ersättning för personskada

enligt lagen (1977:265) om statligt personskadeskydd och lagen (1977:266)
om statlig ersättning vid ideell skada m.m.

6 § Den som enligt 4 § skiljs från grundläggande militär utbildning inom
Försvarsmakten får avgångsvederlag från och med den dag utbildningen av-
bryts till och med den 30:e dagen från det att beslutet om att skilja denne från
utbildningen meddelades. Avgångsvederlaget betalas per dag med belopp
motsvarande den dagersättning som aspiranten hade vid skiljandet från ut-
bildningen.

7 § Beslut om antagning till och skiljande från grundläggande militär ut-
bildning inom Försvarsmakten samt om förmåner enligt 5 § och avgångs-
vederlag enligt 6 § får överklagas hos Statens överklagandenämnd. �ver-
klagandenämndens beslut får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)