SFS 2009:5 Förordning om ändring i förordningen (1996:927) med bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

090005.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:927) med

bestämmelser för Försvarsmaktens personal;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § förordningen (1996:927) med be-

stämmelser för Försvarsmaktens personal ska ha följande lydelse.

2 kap.
2 §
1 Den militära personalen består av följande grupper.

Försvarsmakten får meddela föreskrifter i fråga om undergrupper till

grupperna yrkesofficerare och reservofficerare.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1 Senaste lydelse 2008:288.

Grupp

Omfattar

4. Officersaspiranter

Den som är antagen till eller genomgår grund-
läggande officersutbildning inom Försvars-
makten eller utbildning som leder till officers-
examen vid Försvarshögskolan.

5. Aspiranter

Den som är antagen till eller genomgår grund-
läggande militär utbildning inom Försvars-
makten enligt förordningen (2009:4) om grund-
läggande militär utbildning inom Försvarsmakt-
en.

6. Totalförsvarspliktig
personal

Totalförsvarspliktiga som enligt lagen
(1994:1809) om totalförsvarsplikt har skrivits in
eller krigsplacerats för tjänstgöring i Försvars-
makten och som inte tillhör någon av grupperna
under 1�5.

7. Krigsfrivillig personal Personal som med stöd av särskilda föreskrifter

har antagits såsom krigsfrivilliga.

8. Hemvärnsmän

Personal som ingått avtal enligt 5 § hem-
värnsförordningen (1997:146).

SFS 2009:5
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

SFS 2009:5

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Maria Hedegård
(Försvarsdepartementet)

9. Frivillig personal

Personal som ingått avtal med Försvarsmakten
enligt 4 § förordningen (1994:524) om frivillig
försvarsverksamhet.

10. Tjänstepliktig personal Personal som antingen såsom civila tjänstemän

vid Försvarsmakten eller annars utan att tillhöra
någon av grupperna 1�9 har tagits i anspråk för
tjänstgöring i Försvarsmaktens krigsorganisa-
tion.

11. Personal i
Försvarsmaktens
utlandsstyrka

Personal som är anställd i utlandsstyrkan.