SFS 2009:7 Förordning om ändring i förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissaarbetsmarknadspolitiska program;

090007.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1988:244) om

grupplivförsäkring för deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 1, 4 och 6 §§ förordningen (1988:244) om

grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program1
ska ha följande lydelse.

1 §2 Denna förordning gäller grupplivförsäkring för dödsfall åt den som
inte har försäkrings- eller efterskydd i en anställning med motsvarande för-
måner och

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd, eller

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin.

4 §3 Försäkringsskyddet inträder den dag då det arbetsmarknadspolitiska
programmet påbörjas. Det gäller så länge programmet pågår och aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning betalas. För den som, utan att få aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning, deltar i jobbgarantin för ungdomar och är
under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin gäller försäkrings-
skyddet så länge programmet pågår. Den som har hel sjukpenning eller hel
rehabiliteringspenning, mer än halv sjukersättning eller mer än halv aktivi-
tetsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring eller lagen
(1976:380) om arbetsskadeförsäkring när han eller hon anvisas det arbets-
marknadspolitiska programmet, omfattas dock inte av försäkringsskyddet så
länge han eller hon har en sådan förmån.

6 §4 Med efterskydd avses det försäkringsskydd som under vissa förutsätt-
ningar finns sedan det arbetsmarknadspolitiska programmet upphört. Efter-
skyddet gäller längst till dess den försäkrade har fyllt 65 år.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:644.

2 Senaste lydelse 2008:115.

3 Senaste lydelse 2008:115.

4 Senaste lydelse 2008:115.

SFS 2009:7
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

2009:7

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

För den som, utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, deltar i

jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år eller deltar i jobb- och utveck-
lingsgarantin gäller endast efterskydd enligt 7 § första stycket.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.


På regeringens vägnar

MATS ODELL
Erik

Nymansson

(Finansdepartementet)