SFS 2009:9 Förordningom ändring i förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

090009.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1980:631) om

ersättning av allmänna medel för skada orsakad av

deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program

eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1980:631) om ersättning av

allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt
program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m.1 ska ha följande lydelse.

1 §2 Ersättning av allmänna medel lämnas enligt bestämmelserna i denna
förordning till arbetsgivare och annan anordnare av rehabilitering eller ett ar-
betsmarknadspolitiskt program än det reguljära skolväsendet, för skador som
orsakats av den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,
3. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering och får rehabiliteringsersätt-

ning, sjukersättning eller aktivitetsersättning enligt lagen (1962:381) om all-
män försäkring eller ersättning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeför-
säkring,

4. fullgör praktik eller tar del av utbildning hos annan än arbetsgivaren un-

der en utvecklingsanställning enligt förordningen (2000:630) om särskilda
insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsför-
måga, eller

5. gör ett obligatoriskt studiebesök, ett besök för kartläggning av sökan-

dens yrkeskunskaper eller ett förbesök vid en icke-statlig arbetsplats innan
han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program och får aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning, anvisas det arbetsmarknadspolitiska pro-
grammet arbetsmarknadsutbildning utan att få aktivitetsstöd eller anvisas
jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning; detta gäller dock inte före en anvisning till stöd till start av närings-
verksamhet.

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:643.

2 Senaste lydelse 2007:819.

SFS 2009:9
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

SFS 2009:9

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Skadan ska ha orsakats under ett besök som avses i första stycket 5 eller i

verksamhet som helt eller delvis förlagts till en icke-statlig arbetsplats eller
hos en annan anordnare av arbetsmarknadsutbildning eller annan utbildning
än det reguljära skolväsendet.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.


På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin

Renman

(Arbetsmarknadsdepartementet)