SFS 2009:10 Förordning om ändring i förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissaarbetsmarknadspolitiska program m.m.;

090010.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:1785) om

ersättning vid skada till deltagare i vissa

arbetsmarknadspolitiska program m.m.;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (1998:1785) om ersättning

vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.1 ska ha
följande lydelse.

1 §2 Ersättning av statsmedel för skada som omfattas av lagen (1976:380)
om arbetsskadeförsäkring lämnas enligt bestämmelserna i denna förordning
till den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program där aktivitetsstöd eller ut-

vecklingsersättning enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd läm-
nas, med undantag för stöd till start av näringsverksamhet,

2. utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning
a) deltar i jobbgarantin för ungdomar och är under 18 år, eller
b) deltar i jobb- och utvecklingsgarantin, eller
3. före anvisning till ett arbetsmarknadspolitiskt program efter beslut av

Arbetsförmedlingen deltar i ett obligatoriskt studiebesök eller besök för kart-
läggning av sökandens yrkeskunskaper.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.


På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin

Renman

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2000:645.

2 Senaste lydelse 2007:922.

SFS 2009:10
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009