SFS 2009:13 Förordning om ändring i förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd

090013.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1996:1100) om

aktivitetsstöd;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1996:1100) om aktivitets-

stöd1 ska införas en ny paragraf, 24 b §, av följande lydelse.

24 b § Försäkringskassan ska till Arbetsförmedlingen lämna följande upp-
gifter om en person som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin och uppbär
aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning:

� namn, personnummer och, i förekommande fall, samordningsnummer,
� antalet dagar med ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin, och
� om personens ersättning grundas på arbetslöshetsersättning eller inte.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN
Karin

Renman

(Arbetsmarknadsdepartementet)


1 Förordningen omtryckt 2000:639.

SFS 2009:13
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009