SFS 2009:14 Förordning om ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter

090014.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel

och utförsel av kemiska produkter;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1998:944) om förbud

m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska
produkter

dels att 8�11, 11 b och 11 f §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 10 a §, av följande

lydelse.

8 § Med kvicksilver avses i denna förordning kvicksilver och kemiska för-
eningar och beredningar där kvicksilver används eller har tillsatts.

Med varor som innehåller kvicksilver avses i denna förordning varor och

utrustning där kvicksilver används eller har tillsatts.

9 § Kvicksilver får inte släppas ut på den svenska marknaden, användas i
eller yrkesmässigt föras ut från Sverige.

Varor som innehåller kvicksilver får inte släppas ut på den svenska mark-

naden eller yrkesmässigt föras ut från Sverige.

10 § Förbuden i 9 § gäller inte

1. kvicksilver som förekommer naturligt i kol, malm eller malmkoncent-

rat,

2. batterier som omfattas av bestämmelserna i 11 c §,
3. förpackningar och förpackningskomponenter som omfattas av bestäm-

melserna i 12 och 14 §§,

4. motorfordon och släpvagnar till dessa fordon som omfattas av bestäm-

melserna om typgodkännande i fordonsförordningen (2002:925),

5. lätta lastbilar och andra personbilar än EG-typgodkända personbilar

som omfattas av 2 § förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i
bilar,

6. produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av lagen (1993:584) om

medicintekniska produkter,

1 Se Europarlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett infor-

mationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande

föreskrifter om informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex

31998L0034), ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG (EGT

L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048.

SFS 2009:14
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

2

SFS 2009:14

7. humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel som omfattas av

läkemedelslagen (1992:859) och av Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 726/2004 av den 31 mars 2004 om inrättande av gemenskaps-
förfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och vete-
rinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedels-
myndighet2,

8. inom de användningsområden som avses i bilaga XVII punkt 18 i

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsn-
ing av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet,
ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG)
nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direk-
tiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/
105/EG och 2000/21/EG3, senast ändrad genom förordning (EG) nr 1272/
20084 om det är fråga om användning inom forskning och utveckling eller
för analysändamål eller utsläppande på marknaden för sådan användning, el-
ler

9. yrkesmässig utförsel eller införsel av
a) varor i samband med reparation eller kalibrering utomlands,
b) militär utrustning i samband med övning, utbildning eller internationell

verksamhet, eller

c) reservdelar och andra komponenter för reparation och underhåll av ut-

rustning för ett specifikt militärt ändamål.

10 a § Trots bestämmelserna i 9 § får

1. avfall som innehåller mindre än 0,1 viktprocent kvicksilver föras ut från

Sverige, om syftet med utförseln är bortskaffande, och

2. avfall föras ut ur Sverige, om syftet med utförseln är återvinning.
Den som för ut kvicksilverhaltigt avfall för återvinning ska se till att

kvicksilvret återförs till Sverige snarast efter det att återvinningsprocessen
avslutats. Om det finns särskilda skäl får Naturvårdsverket i det enskilda fal-
let ge dispens från kravet på återförande till Sverige.

11 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om undantag eller i
det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 9 §, om undantaget eller dis-
pensen inte innebär något påtagligt bidrag till att människor eller miljön ex-
poneras för kvicksilver och

1. användningen tillgodoser ett väsentligt allmänt behov och några andra

alternativ inte finns tillgängliga på marknaden, eller

2. det finns särskilda skäl.
En föreskrift eller dispens enligt första stycket får inte utformas så att den

strider mot sådana förbud mot diskriminering som följer av Sveriges med-
lemskap i Europeiska unionen.

2 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0726).

3 EUT L 396, 30.12.2004, s. 1 (Celex 32006R1907).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

background image

3

SFS 2009:14

11 b §5 Oavsett vad som följer av 3, 4, 10 och 11 §§ får kadmium, kvick-
silver, bly, sexvärt krom, polybromerade bifenyler eller polybromerade dife-
nyletrar inte ingå i varor som släpps ut på marknaden, om varorna är

1. elektriska eller elektroniska produkter som ingår i någon av produktka-

tegorierna 1�7 eller 10 i bilaga 1 till förordningen (2005:209) om producent-
ansvar för elektriska och elektroniska produkter,

2. belysningsarmaturer för användning i hushåll, eller
3. glödlampor.

11 f §6 Kemikalieinspektionen får meddela sådana föreskrifter om maxi-
mikoncentrationer och undantag från 9 och 11 b §§ som är förenliga med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003
om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och
elektroniska produkter7, senast ändrat genom direktiv 2008/35/EG8.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
2. För kloralkaliproduktion får kvicksilver trots förbudet i 9 § första styc-

ket användas och släppas ut på marknaden i Sverige till och med den
31 december 2013.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:837.

6 Senaste lydelse 2008:837.

7 EUT L 37, 13.2.2003, s. 19 (Celex 32002L0095).

8 EUT L 81, 20.3.2008, s. 67 (Celex 32008L0035).

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009