SFS 2009:15 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2001:1063)

090015.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i avfallsförordningen (2001:1063);

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 21 c § avfallsförordningen (2001:1063) ska ha

följande lydelse.

21 c §1 Avfall som innehåller minst 0,1 viktprocent kvicksilver och som
inte är slutligt deponerat i enlighet med tillstånd meddelat med stöd av miljö-
balken eller föreskrifter som meddelats med stöd av balken ska bortskaffas
på det sätt som anges i D 16 i bilaga 5.

Första stycket gäller inte sådant avfall som omfattas av Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om ex-
portförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar och
kvicksilverblandningar och säker förvaring av metalliskt kvicksilver2.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.
2. Bestämmelserna i 21 c § ska tillämpas första gången på bortskaffande

som sker efter den 31 december 2014. För tiden dessförinnan får bortskaff-
ande inte ske på sådant sätt att ett bortskaffande på det sätt som anges i D 16
bilaga 5 inte blir möjligt.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN
Egon

Abresparr

(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:628.

2 EUT L 304, 14.11.2008, s. 75 (Celex 32008R1102).

SFS 2009:15
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009