SFS 2009:18 Förordning om ändring i förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.

090018.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela

föreskrifter m.m.;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 2 och 3 §§ förordningen (1985:796) med vissa

bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. ska ha
följande lydelse.

2 §1 Socialstyrelsen får meddela föreskrifter

1. om hälso- och sjukvård enligt 32 § hälso- och sjukvårdslagen

(1982:763) till skydd för enskilda,

2. om tandvård enligt 17 § tandvårdslagen (1985:125) till skydd för

enskilda,

3. om sprututbytesverksamhet enligt lagen (2006:323) om utbyte av spru-

tor och kanyler till skydd för enskilda,

4. om journalhandlingars innehåll, utformning, hantering och förvaring

enligt patientdatalagen (2008:355) samt om undantag från föreskriften i
3 kap. 10 § samma lag om signeringskrav,

5. om att
a) annan hälso- och sjukvårdspersonal får fullgöra uppgifter som läkare

har enligt lagen (1995:831) om transplantation m.m.,

b) ingrepp enligt samma lag får göras endast på sjukhus som avses i 5 §

hälso- och sjukvårdslagen eller vid annan enhet inom hälso- och sjukvården
eller det medicinska området i övrigt, och

c) ett sådant sjukhus eller en sådan enhet där ingrepp för transplantation

får utföras ska ha tillgång till en donationsansvarig läkare och en kontaktan-
svarig sjuksköterska med uppgift att förbereda för donationer och ge stöd
och information till avlidnas närstående,

6. om att anmälan enligt 6 kap. 6 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet

på hälso- och sjukvårdens område ska innehålla uppgifter utöver dem som
anges i 6 kap. 7 § samma lag, och

7. som behövs för att den katastrofmedicinska beredskapen och bered-

skapsplanläggningen inför höjd beredskap enligt 5 § andra stycket förord-
ningen (2007:1202) med instruktion för Socialstyrelsen ska få en samordnad
inriktning.

1 Senaste lydelse 2008:361.

SFS 2009:18
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:18

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3 §2 Socialstyrelsen ska meddela föreskrifter

1. om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonalen enligt 8 kap. 17 §

första stycket 2 lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område,

2. om undantag från föreskriften i 3 kap. 13 § första stycket patientdatala-

gen (2008:355) att en journalhandling som upprättas inom hälso- och sjuk-
vården ska vara skriven på svenska språket,

3. om hur anmälningsskyldigheten enligt 6 kap. 4 § första stycket och

4 a § lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska full-
göras,

4. om koder för förskrivningsorsak enligt 4 § lagen (1996:1156) om

receptregister, och

5. enligt 11 § lagen (2001:499) om omskärelse av pojkar, om vilken kom-

petens en annan person än en legitimerad läkare ska ha för att få särskilt till-
stånd att utföra omskärelse, om smärtlindring, om hur ingreppet i övrigt ska
utföras samt om vilken information som ska lämnas till pojken och hans
vårdnadshavare.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:361.