SFS 2009:22 Starkströmsförordning

090022.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Starkströmsförordning;

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till ellagen
(1997:857) om elsäkerhet i fråga om elektriska anläggningar och anord-
ningar som är avsedda att anslutas till sådana anläggningar.

Ytterligare föreskrifter om elsäkerhet finns i elinstallatörsförordningen

(1990:806) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk materiel.

Definitioner
2 §
I denna förordning avses med

starkströmsanläggning: en elektrisk anläggning för sådan spänning,

strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för personer eller egendom,

anordning: elektrisk utrustning där el används och som är avsedd att an-

slutas till en starkströmsanläggning,

svagströmsanläggning: andra elektriska anläggningar än starkströms-

anläggningar,

lågspänning: nominell spänning upp till och med 1 000 volt växelspän-

ning eller upp till och med 1 500 volt likspänning, och

högspänning: nominell spänning över 1 000 volt växelspänning eller över

1 500 volt likspänning.

3 § Starkströmsanläggningar indelas i denna förordning i anläggningar för
högspänning och anläggningar för lågspänning.

Skyldigheter

Grundläggande skyldigheter

4 § Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska fort-
löpande kontrollera att anläggningen eller anordningen ger betryggande
säkerhet mot person- eller sakskada.

5 § Innehavaren av en starkströmsanläggning eller anordning ska se till att
arbete som utförs på eller i anslutning till anläggningen eller anordningen
sker på ett sådant sätt och utförs av, eller under ledning av, personer med så-

SFS 2009:22
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:22

dana kunskaper och färdigheter att betryggande säkerhet ges mot person-
eller sakskada.

Anmälningar

6 § Den som avser att bygga en starkströmsanläggning för en spänning av
högst 1 000 volt mellan fasledare ska för samråd om lämpliga skydds-
åtgärder anmäla detta till innehavaren av en sådan befintlig starkströms-
anläggning som avses i 9 kap. 3 § ellagen (1997:857).

7 § Den som avser att ta en kontaktledning för järnvägs-, spårvägs-, tunnel-
bane- eller trådbussdrift i bruk ska anmäla detta till Elsäkerhetsverket.

8 § Den som är innehavare av en nätkoncession enligt ellagen (1997:857)
eller en starkströmsanläggning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller
trådbussdrift ska utan dröjsmål till Elsäkerhetsverket anmäla

1. olycksfall i den egna starkströmsanläggningen som inträffat på grund

av el samt allvarliga tillbud till sådana olycksfall, och

2. driftstörningar i den egna starkströmsanläggningen som kan ha väsent-

lig betydelse för elsäkerheten.

9 § Den som avser att påbörja arbete med att dra fram en starkströmsled-
ning inom ett område för sjötrafik ska anmäla detta till Sjöfartsverket.

När arbetet avslutats ska ledningens innehavare anmäla till Sjöfartsverket

hur ledningen slutligen har placerats.

Drifttillstånd

10 § En högspänningsledning, som ingår i en direktjordad anläggning där
det vid enfasigt fel kan uppkomma jordslutningsström med större styrka än
500 ampere, får inte tas i bruk innan Elsäkerhetsverket gett tillstånd till det
(drifttillstånd). Ett driftillstånd får meddelas endast om anläggningen ger be-
tryggande säkerhet mot person- eller sakskada.

Ett drifttillstånd får begränsas till att gälla för viss tid.
Drifttillstånd enligt första stycket behövs inte om högspänningsledningen

är en kontaktledning för järnvägsdrift.

Starkströmsledningar inom område med detaljplan

11 § Om en luftledning för starkström har dragits fram med stöd av nätkon-
cession inom ett område och en detaljplan antas för området, är ledningens
innehavare efter beslut av Elsäkerhetsverket skyldig att vidta de ändringar av
ledningen som är nödvändiga från elsäkerhetssynpunkt med hänsyn till om-
rådets bebyggande.

12 § Om det inom ett område finns en luftledning för svagström och en
luftledning för lågspänning och en detaljplan antas för området, är låg-
spänningsledningens innehavare efter beslut av Elsäkerhetsverket skyldig att
vidta de ändringar av ledningen som är nödvändiga från elsäkerhets-
synpunkt.

background image

3

SFS 2009:22

Starkströmsledningar inom områden för trafik

13 § En luftledning för starkström ska placeras så och ha sådan beskaf-
fenhet att den inte kan medföra risk eller hinder för trafiken på grund av el
eller ledningens placering, om den byggs

1. inom området för en befintlig eller planerad allmän väg eller en enskild

väg som hålls öppen för trafik,

2. inom eller invid ett område för järnväg, eller
3. inom ett område invid en flygplats.
En ledning som avses i första stycket 3 får dock aldrig placeras närmare

än 4 000 meter från den referenspunkt som har bestämts för en flygplats av
den som har inrättat flygplatsen.

14 § En luftledning för starkström eller ledning för starkström i vatten, som
byggs inom ett område för sjötrafik, ska placeras så och ha sådan beskaffen-
het att den inte kan orsaka risk eller hinder för trafiken på grund av el eller
ledningens placering.

Tillsyn
15 §
Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet enligt 12 kap. 1 § första
stycket ellagen (1997:857) när det gäller frågor om elsäkerhet.

Bestämmelser om vissa befogenheter för tillsynsmyndigheten finns i

12 kap. 2, 3, 4 och 5 §§ ellagen.

Bemyndiganden
16 §
Elsäkerhetsverket får i den utsträckning som behövs för att förebygga
person- eller sakskada på grund av el meddela föreskrifter om

1. beskaffenhet, placering, provning, kontroll, besiktning, brukande och

skötsel av elektriska starkströmsanläggningar och anordningar samt om ar-
bete på eller i anslutning till sådana anläggningar och anordningar,

2. skyldighet för den som vill uppföra, ändra eller ta bort en stark-

strömsanläggning eller anordning för järnvägs-, spårvägs-, tunnelbane- eller
trådbussdrift att skriftligen anmäla detta till Elsäkerhetsverket eller att anmä-
la till myndigheten när en sådan anläggning är utförd,

3. hur luftledningar för starkström inom ett område för en befintlig eller

planerad allmän väg, för vilken en arbetsplan har blivit utställd eller fast-
ställd, eller en enskild väg som hålls öppen för trafik får dras fram och om
särskilda skyddsåtgärder för sådana ledningar,

4. hur luftledningar för starkström och starkströmsledningar i vattnet inom

områden för sjötrafik får dras fram och om särskilda skyddsanordningar och
varningsskyltar för sådana ledningar,

5. hur luftledningar för starkström inom ett område för järnväg som inte

avser järnvägens behov får dras fram och om särskilda skyddsanordningar
för sådana ledningar,

6. hur luftledningar för starkström får dras fram i närheten av flygplatser,
7. hur friledningar för högspänning får dras fram inom ett område med de-

taljplan, om särskilda skyddsanordningar för sådana ledningar samt om det
minsta avståndet mellan en sådan ledning och en byggnad där ledningen inte
ska föras in,

background image

4

SFS 2009:22

8. det minsta avståndet mellan en luftledning för högspänning, som dras

fram inom ett område utan detaljplan och vars sträckning inte har prövats i
ett ärende om koncession, och en byggnad, tomtplats eller trädgård, och

9. hur starkströmsledningar ska anordnas i förhållande till ledningar för

svagström.

Innan Elsäkerhetsverket meddelar föreskrifter enligt första stycket 2�6

ska samråd ske med Transportstyrelsen och, om det gäller föreskrifter enligt
första stycket 4, Sjöfartsverket. När det gäller militära flygplatser ska samråd
om föreskrifter enligt första stycket 6 i stället ske med Försvarsmakten.

17 § Transportstyrelsen får i den utsträckning som behövs för att förebygga
person- eller sakskada på grund av el eller risk för hinder för trafiken med-
dela föreskrifter om anmälningsskyldighet för den som avser att påbörja led-
ningsdragning

1. inom ett område för en planerad eller befintlig allmän väg eller en en-

skild väg som hålls öppen för trafik,

2. inom ett område för järnvägstrafik, eller
3. inom ett område invid en flygplats.
Innan Transportstyrelsen meddelar föreskrifter enligt första stycket 3 ska

samråd ske med Försvarsmakten i fråga om anmälningsskyldighet för den
som avser att påbörja ledningsdragning inom ett område invid en militär
flygplats.

18 § Sjöfartsverket får meddela närmare föreskrifter om hur anmälnings-
skyldigheten enligt 9 § ska fullgöras.

19 § Försvarsmakten får i den utsträckning som behövs för att förebygga
person- eller sakskada på grund av el eller risk för hinder för trafiken med-
dela föreskrifter om anmälningsskyldighet för den som avser att påbörja led-
ningsdragning inom ett område som disponeras av Försvarsmakten, Försva-
rets materielverk eller Försvarets radioanstalt eller inom ett militärt skydds-
område.

20 § Elsäkerhetsverket får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall be-
sluta om undantag från bestämmelserna i 4�8 och 10 §§, 13 § första stycket
och 14 §.

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i ett enskilt fall be-

sluta om undantag från 13 § andra stycket.

Ansvar
21 §
Bestämmelser om ansvar vid överträdelser av denna förordning eller
föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen finns i 13 kap. ellagen
(1997:857).

�verklagande
22 §
I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-
gande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt
10�12 §§ får dock inte överklagas.

background image

5

SFS 2009:22

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009, då förordningen

(1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar ska upphöra att gälla.

2. Om en sådan anläggning som avses i 10 § har tagits i bruk före den

1 mars 2009 och inte har krävt drifttillstånd enligt den upphävda förord-
ningen, ska drifttillstånd anses ha meddelats för anläggningen enligt denna
förordning vid dess ikraftträdande. Tillståndet ska gälla tills vidare, om inte
Elsäkerhetsverket före utgången av år 2011 i det enskilda fallet har beslutat
att det ska gälla för viss tid.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009