SFS 2009:32 Förordning om ändring i förordningen (2001:989) om försöksverksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt

090032.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:989) om

försöksverksamhet med förändrad

beredningsorganisation vid länsrätt;

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2001:989) om försöks-

verksamhet med förändrad beredningsorganisation vid länsrätt ska ha följan-
de lydelse.

1 §1 Försöksverksamhet enligt denna förordning ska bedrivas vid Läns-
rätten i Stockholms län, Länsrätten i Uppsala län, Länsrätten i Söderman-
lands län, Länsrätten i Västmanlands län, Länsrätten i Skåne län, Länsrätten
i Hallands län, Länsrätten i Göteborg, Länsrätten i Vänersborg, Länsrätten i
Värmlands län, Länsrätten i Dalarnas län, Länsrätten i Gävleborgs län, Läns-
rätten i Västernorrlands län, Länsrätten i Norrbottens län, Länsrätten i Jön-
köpings län, Länsrätten i Kronobergs län, Länsrätten i Kalmar län, Läns-
rätten i Blekinge län, Länsrätten i �rebro län och Länsrätten i Mariestad.

Förordningen gäller vid sidan av förordningen (1996:382) med läns-

rättsinstruktion och notarieförordningen (1990:469).

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Helena Swenzén
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2005:673.

SFS 2009:32
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009