SFS 2009:46 Förordning om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.

090046.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om kapitaltillskott till solventa banker m.fl.;

utfärdad den 9 februari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns det bestämmelser om kapitaltillskott till sol-
venta institut som enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut
lämnas för att stärka kreditförsörjningen i syfte att motverka en risk för all-
varlig störning av det finansiella systemet i Sverige.

2 § Med institut avses i denna förordning dels bankaktiebolag, sparbanker
och medlemsbanker, dels kreditmarknadsbolag som har betydande utlåning
på den svenska marknaden mot säkerhet i form av panträtt i fast egendom,
tomträtt eller bostadsrätt eller som har en betydande andel av den utlåning på
den svenska marknaden som riktar sig mot kommuner.

3 § Kapitaltillskott får lämnas till ett institut efter ansökan hos Riksgälds-
kontoret. Riksgäldskontoret får också ta upp ett ärende om kapitaltillskott
utan någon ansökan.

4 § Avtal och beslut om kapitaltillskott ingås respektive fattas av Riks-
gäldskontoret. Riksgäldskontoret ska överlämna avtalet till regeringen för
godkännande innan ett beslut om kapitaltillskott fattas.

Förutsättningar för att lämna kapitaltillskott
5 §
Kapitaltillskott får endast lämnas till institut som har

1. säte i Sverige, och
2. en kapitalbas som uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar jämförd med 5 § la-
gen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar.

Om två eller flera institut ingår i en och samma koncern enligt aktiebo-

lagslagen (2005:551), får kapitaltillskott endast lämnas till ett av dessa
institut. Om ett av instituten är moderbolag till något av de andra instituten,
ska kapitaltillskottet lämnas till moderbolaget.

SFS 2009:46
Utkom från trycket
den 9 februari 2009

background image

2

SFS 2009:46

6 § Kapitaltillskott får lämnas i samband med eller efter det att ett avtal en-
ligt 12 § har ingåtts med institutet.

Former av kapitaltillskott
7 §
Kapitaltillskott får lämnas i form av aktiekapital eller lån som uppfyller
villkoren för att ingå i ett instituts kapitalbas som primärt kapital enligt lagen
(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

8 § Kapitaltillskott får lämnas om Riksgäldskontoret deltar i en mark-
nadstransaktion och därigenom förvärvar aktier eller skuldförbindelser i så-
dan omfattning att vederlaget för dessa motsvarar högst 70 procent av det
belopp som emissionen gäller och återstoden förvärvas av andra investerare.
Med marknadstransaktion avses ett erbjudande att på marknadsmässiga vill-
kor förvärva aktier eller skuldförbindelser som emitteras av ett institut.

Förvärv av aktier eller skuldförbindelser enligt första stycket får göras ef-

ter att Riksgäldskontoret

1. på förhand har bestämt den andel som förvärvet avser, eller
2. har lämnat en garanti att förvärva den andel som inte förvärvas av andra

investerare.

Riksgäldskontoret får för ett garantiåtagande enligt andra stycket 2 ta ut

en avgift. Avgiften ska vara marknadsmässig.

9 § Kapitaltillskott får lämnas även i andra fall än de som avses i 8 §, om
Riksgäldskontoret deltar i en riktad emission och därigenom förvärvar aktier
eller skuldförbindelser i form av konvertibler.

Riksgäldskontoret ska utforma de emissionsvillkor som ska gälla om

aktier eller konvertibler förvärvas enligt första stycket. Riksgäldskontoret
ska utforma villkoren med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata
statens rätt och säkerställa behovet av kontroll och uppföljning.

Omfattningen av kapitaltillskott
10 §
Det kapitaltillskott som staten lämnar enligt denna förordning till ett
institut får uppgå till högst det belopp som motsvarar en ökning med två pro-
centenheter av institutets kapitaltäckningsgrad per den 31 december 2008,
om tillskottet hade gjorts vid den tidpunkten. Med kapitaltäckningsgrad av-
ses åtta procent av den kapitaltäckningskvot som institutet har rapporterat till
Finansinspektionen enligt föreskrifter meddelade med stöd av 13 kap. 1 § 43
lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar.

För två eller flera institut som ingår i en och samma koncern enligt aktie-

bolagslagen (2005:551) ska det högsta belopp som får lämnas i kapitaltill-
skott enligt första stycket motsvara summan av de belopp som beräknats för
respektive institut, även om tillskott enligt 5 § andra stycket lämnas endast
till ett institut.

11 § Det kapitaltillskott som staten lämnar enligt denna förordning får
sammanlagt uppgå till högst 50 miljarder kronor.

background image

3

SFS 2009:46

Villkor för kapitaltillskott
12 §
Villkoren för ett kapitaltillskott ska regleras genom avtal mellan insti-
tutet och staten genom Riksgäldskontoret.

13 § Riksgäldskontoret får inte ingå ett avtal som avses i 12 § om det inte
finns villkor i avtalet som

1. förhindrar en otillbörlig användning av det statliga kapitaltillskottet i

institutets marknadsföring,

2. säkerställer att följande gäller under 2009 och 2010 för de fem ledande

befattningshavare i institutet som har den högsta sammanlagda ersättningen

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får

för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslu-
tats före den 9 februari 2009,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse

av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet på annat sätt än ge-
nom deltagande i sådana långsiktiga incitamentsprogram som löper över
minst två år och riktar sig till en vid krets av höga befattningshavare eller an-
dra anställda i institutet, får inte beslutas under tiden den 9 februari 2009�
den 31 december 2010, annat än när det gäller fastställande av rörlig ersätt-
ning som ska beräknas för tid före den 1 januari 2009 till följd av tidigare in-
gångna avtal, och omständigheter hänförliga till tiden den 9 februari 2009�
den 31 december 2010 får inte beaktas när rörlig ersättning ska beräknas till
följd av tidigare ingångna avtal, och inga rörliga ersättningar som beslutats
före den 9 februari 2009 eller fastställts under tiden den 9 februari 2009�den
31 december 2010 får verkställas eller utbetalas under denna tid, samt

c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än en-

ligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i
företag med statligt ägande, och

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för sty-

relseuppdrag under 2009 och 2010 begränsas till högst den nivå som beslu-
tats före den 9 februari 2009.

14 § Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall
ingå avtal trots att de villkor som anges i 13 § 2 och 3 inte är uppfyllda.

15 § En konvertibel som avses i 9 § ska vara förenad med följande villkor.

1. Lånet ska löpa med en ränta som är fast. Räntebetalningen ska dock ske

endast om det finns utdelningsbara medel tillgängliga i institutet. Om det
inte finns utdelningsbara medel tillgängliga vid en tidpunkt när ränteutbetal-
ning ska göras, får en ränteutbetalning som görs vid en senare tidpunkt inte
omfatta ränta som belöper på den tid under vilken det inte har gjorts någon
ränteutbetalning av denna anledning.

2. Lånet ska få tas i anspråk för att återställa institutets eget kapital, om

Finansinspektionen genom beslut har tillåtit det och institutet enligt en upp-
rättad kontrollbalansräkning annars skulle vara likvidationspliktigt. I avtalet
får det tas in villkor om att lånet även, efter beslut av Finansinspektionen, får
tas i anspråk i andra fall. Villkoren för lånet ska dock syfta till att de medel
som tagits i anspråk ska återbetalas till staten av institutet i den takt det kan
ske med disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning.

background image

4

SFS 2009:46

3. Lånet ska få återbetalas av institutet fem år efter det att lånet togs upp,

om Finansinspektionen genom beslut har tillåtit det. Lånet ska dock få åter-
betalas tidigare, om Finansinspektionen finner att det finns särskilda skäl och
genom beslut har tillåtit det. �&terbetalning ska ske med nominellt belopp,
uppräknat med en faktor som motsvarar en betydande andel av den eventu-
ella ökning av institutets marknadsvärde som har skett under lånets löptid.

4. Lånet ska konverteras till aktier, om återbetalning inte sker fem år efter

det att lånet togs upp.

5. Konvertering ska ske till en kurs som bestäms vid tidpunkten för emis-

sionen av skuldförbindelser.

16 § Villkoren för prissättning av kapitaltillskott som lämnas i form av ak-
tiekapital eller lån ska utformas av Riksgäldskontoret.

Om Riksgäldskontoret deltar i en marknadstransaktion enligt 8 §, ska vill-

koren vara marknadsmässiga och staten delta på samma villkor som övriga
investerare.

Om Riksgäldskontoret förvärvar aktier eller konvertibler enligt 9 §, ska

prissättningen göras utifrån en modell som avspeglar risken i det emitterande
institutet och avkastningen på liknande finansiella instrument under normala
marknadsförhållanden.

17 § Riksgäldskontoret får inte ingå avtal om kapitaltillskott som innebär
att prissättningen enligt 16 § tredje stycket är sådan att den underskrider den
avkastning som följer av en beräkning enligt Europeiska centralbankens rikt-
linjer för prissättning av kapitaltillskott.

Förvaltning av aktier och skuldförbindelser
18 §
Riksgäldskontoret ska förvalta aktier och skuldförbindelser som sta-
ten förvärvar i samband med att kapitaltillskott lämnas. Riksgäldskontoret
får besluta om avveckling av statens ägande av sådana aktier och skuldför-
bindelser.

Regeringen får dock i ett enskilt fall besluta att aktier eller skuldförbindel-

ser ska förvaltas av Regeringskansliet. I ett sådant fall beslutar regeringen
även när statens ägande av aktierna eller skuldförbindelserna ska avvecklas.

Dröjsmålsränta
19 §
Riksgäldskontoret ska säkerställa att det i ett avtal med ett institut tas
in villkor som innebär att institutet ska betala dröjsmålsränta om det inte be-
talar avgift enligt 8 § tredje stycket eller ränta enligt 15 § 1 i rätt tid. Dröjs-
målsräntan ska beräknas per år enligt en räntefot som motsvarar den av Riks-
banken fastställda, vid varje tid gällande referensräntan enligt 9 § räntelagen
(1975:635) med ett tillägg av åtta procentenheter.

Uppföljning av lämnat kapitaltillskott
20 §
Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de institut som har
fått kapitaltillskott och bevaka att villkoren för tillskottet uppfylls.

background image

5

SFS 2009:46

Skyldighet att lämna upplysningar
21 §
I 8 kap. 1 § lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut finns
bestämmelser om att ett institut är skyldigt att lämna de upplysningar som
behövs. Om Riksgäldskontoret begär det, ska uppgifterna ha granskats av en
revisor som utsetts av institutet i enlighet med 4 a kap. 1 § sparbankslagen
(1987:619) respektive 7 a kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker el-
ler, när det gäller bankaktiebolag och kreditmarknadsbolag, 9 kap. 8 § aktie-
bolagslagen (2005:551).

Ytterligare föreskrifter
22 §
Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställigheten av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2009. Kapitaltillskott en-

ligt förordningen får inte lämnas efter den 17 augusti 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009