SFS 2009:6 Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd;

090006.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1977:284) om

arbetsskadeförsäkring och statligt

personskadeskydd;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1977:284) om arbetsskade-

försäkring och statligt personskydd ska ha följande lydelse.

2 §1 Arbetsskadeförsäkringen gäller även den som

1. deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program, dock inte stöd till start av

näringsverksamhet, och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning enligt
förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller som, utan att få aktivitets-
stöd eller utvecklingsersättning, antingen deltar i jobbgarantin för ungdomar
och är under 18 år eller deltar i jobb- och utvecklingsgarantin,

2. genomgår arbetsprövning eller arbetsträning som har godkänts av För-

säkringskassan eller utredning i samband med sådan prövning eller träning,

3. gör ett obligatoriskt studiebesök eller ett besök för kartläggning av sö-

kandens yrkeskunskaper innan han eller hon anvisas ett arbetsmarknadspoli-
tiskt program och får aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning, eller anvisas
jobbgarantin för ungdomar utan att få aktivitetsstöd eller utvecklingsersätt-
ning och är under 18 år; detta gäller dock inte före en anvisning till stöd till
start av näringsverksamhet, eller

4. deltar i arbetslivsinriktad rehabilitering enligt 22 kap. lagen (1962:381)

om allmän försäkring.

Arbetsskadeförsäkringen ska, i den omfattning som anges i 4 §, dessutom

gälla den som

1. efter fullgjord skolplikt genomgår yrkesutbildning eller förberedande

sådan utbildning,

2. genomgår årskurs 7 eller högre årskurs i grundskolan, särskolans yrkes-

skola, gymnasieskolan eller motsvarande utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 2 mars 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND
Kjell

Rempler

(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:116.

SFS 2008:6
Utkom från trycket
den 27 januari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009