SFS 2009:16 Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716)

090016.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i utlänningslagen (2005:716);

utfärdad den 22 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 20 kap. 2 § utlänningslagen

(2005:716) ska ha följande lydelse.

20 kap.

2 § Till fängelse i högst ett år eller, om brottet är ringa, till böter döms en
utlänning som uppsåtligen uppehåller sig i Sverige fastän han eller hon en-
ligt ett verkställt beslut om utvisning enligt 8 kap. 8 § eller motsvarande be-
slut enligt äldre lag inte har haft rätt att återvända hit.

Bestämmelserna i första stycket gäller inte om utlänningen har flytt hit av

skäl som avses i 4 kap. 1 eller 2 §.

I ringa fall ska åtal för brott enligt första stycket inte väckas annat än om

det är motiverat från allmän synpunkt.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ingela Fridström
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:51, bet. 2008/09:SfU7, rskr. 2008/09:137.

SFS 2009:16

Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009