SFS 2009:17 Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394)

090017.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 10 kap. 10 § gymnasieförordningen

(1992:394)1 ska ha följande lydelse.

10 kap.
10 §
I fråga om sådana särskilda omvårdnadsinsatser som avses i 5 kap.
27 § skollagen (1985:1100) träffas avtal mellan staten och den kommun eller
annan huvudman som ansvarar för omvårdnaden.

Grundläggande föreskrifter om avgifter för omvårdnadsinsatser finns i

skollagen. Specialpedagogiska skolmyndigheten får meddela föreskrifter om
avgifter för kost och logi för elever som bor i elevhem i anslutning till en
gymnasieskola med Rh-anpassad utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1999:844.

SFS 2009:17
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009