SFS 2009:19 Förordning om lån till företag i fordonsindustrin

090019.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om lån till företag i fordonsindustrin;

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
I denna förordning finns bestämmelser om statligt stöd i form av lån
till företag i fordonsindustrin.

Beslut om stöd fattas av Riksgäldskontoret.

2 § Riksgäldskontoret ska vid tillämpningen av denna förordning iaktta vad
som gäller för kreditinstitut enligt 8 kap. 1 § första stycket lagen (2004:297)
om bank- och finansieringsrörelse.

3 § I denna förordning avses med fordonsindustri sådan verksamhet som
enligt Statistiska centralbyråns meddelande Standard för svensk närings-
grensindelning 2007 är att hänföra till SNI 29.

Förutsättningar för stöd
4 §
Stöd enligt denna förordning får lämnas till företag med verksamhet i
Sverige som

1. har minst hälften av sin omsättning inom fordonsindustrin,
2. vid det senast avslutade räkenskapsåret hade en omsättning som över-

steg 500 miljoner kronor, och

3. befinner sig i ekonomiska svårigheter.
Stöd får lämnas endast efter det att avtal har ingåtts enligt 5 §.

5 § Villkoren för stöd ska regleras genom avtal mellan det företag som tar
emot stödet och staten genom Riksgäldskontoret. Villkoren ska utformas
med hänsyn till statens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa
behovet av kontroll och uppföljning.

Riksgäldskontoret ska säkerställa att ränta utgår som motsvarar vad som

skulle följa av en ränteberäkning enligt Europeiska gemenskapernas kom-
missions meddelande om en översyn av metoden för att fastställa referens-
och diskonteringsräntor1 samt att sådana säkerheter ställs som gör det möj-
ligt för staten att erhålla värden motsvarande företagets förpliktelser.

1 EUT C 14, 19.1.2008, s. 6.

SFS 2009:19
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:19

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under den tid stödet kvar-

står säkerställer att stödet är förenligt med Europeiska gemenskapernas kom-
missions meddelande Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till undsätt-
ning och omstrukturering av företag i svårigheter.2

För att gälla ska avtalet godkännas av regeringen.

6 § Statens åtaganden för lån som lämnas enligt denna förordning får vid
varje tidpunkt uppgå till högst fem miljarder kronor.

Uppföljning av lämnat stöd
7 §
Riksgäldskontoret ska löpande följa utvecklingen i de företag som har
fått stöd. Riksgäldskontoret ska bevaka att villkor om återbetalning och an-
dra villkor för stödet uppfylls.

Riksgäldskontoret ska löpande och minst en gång i månaden informera

regeringen om omfattningen och utvecklingen av stöd enligt denna förord-
ning.

Anmälan till EG-kommissionen
8 §
Av artikel 88.3 i EG-fördraget följer att statligt stöd ska anmälas till
Europeiska gemenskapernas kommission för godkännande innan det får
verkställas. Närmare bestämmelser om detta finns i 22 § förordningen
(1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

Ytterligare föreskrifter
9 §
Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-
ligheten av denna förordning.

�verklagande
10 §
Beslut om stöd enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

2 EUT C 244, 1.10.2004, s. 2.