SFS 2009:20 Förordning om ändring i förordningen (2009:3) om ändring i sekretessförordningen (1980:657)

090020.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:3) om ändring i

sekretessförordningen (1980:657);

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till sekretessförordningen (1980:657)1 i

stället för dess lydelse enligt förordningen (2009:3) om ändring i nämnda
förordning ska ha följande lydelse.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1333.

SFS 2009:20
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:20

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

28. utredning, planering, tillstånds-
givning, tillsyn och stöd inom jord-
brukets, rennäringens och fiskets om-
råden som handhas av Statens jord-
bruksverk, Fiskeriverket, Same-
tinget, Kustbevakningen och länssty-
relsen

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den med undantag för beslut i ären-
den om exportbidrag, produk-
tionsbidrag och stöd till marknads-
föring

31. utredning, planering, tillstånds-
givning och tillsyn enligt lagen
(1984:1049) om beredskapslagring av
olja och kol eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

72. stöd genom garantier som hand-
has av Riksgäldskontoret eller Statens
bostadskreditnämnd samt genom lån
som handhas av Riksgäldskontoret

Narkotikaprekursorer

40

Naturvårdsverket

61

Salmonella

35

Sametinget

28

Silver

57