SFS 2009:21 Lag om ändring i förordningen (1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar

090021.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i förordningen (1957:601) om

elektriska starkströmsanläggningar;

utfärdad den 22 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 11 kap. 3 § förordningen

(1957:601) om elektriska starkströmsanläggningar ska upphöra att gälla vid
utgången av februari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:57, bet. 2008/09:NU10, rskr. 2008/09:140.

SFS 2009:21
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009