SFS 2009:23 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

090023.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 22 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i ellagen (1997:857) ska införas

två nya paragrafer, 9 kap. 2 a och 9 §§, av följande lydelse.

9 kap.
2 a §
Om arbete ska utföras på en elektrisk ledning eller en dithörande
skyddsanordning i farlig närhet av en luftledning för starkström, är inneha-
varen av starkströmsledningen skyldig att ta ledningen ur drift så länge som
är nödvändigt för arbetet, om den andra ledningens innehavare begär det.

Den ledningsinnehavare som begär driftavbrottet ska ersätta den kostnad

och skada som kan komma att tillfogas innehavaren av starkströmsledningen
genom avbrottet.

9 § Kommer ett område för sjötrafik att i avsevärd omfattning trafikeras av
fartyg som kräver större segelfri höjd än en elektrisk ledning medger, är
innehavaren av ledningen skyldig att vidta de åtgärder med ledningen som
behövs för att ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskada. Ledning-
ens innehavare ska svara för kostnaderna för åtgärderna.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:57, bet. 2008/09:NU10, rskr. 2008/09:140.

SFS 2009:23
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009