SFS 2009:24 Förordning om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806)

090024.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i elinstallatörsförordningen (1990:806);

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 5 § elinstallatörsförordningen (1990:806) ska

ha följande lydelse.

5 §1 I fråga om starkströmsanläggningar finns också bestämmelser i stark-
strömsförordningen (2009:22) och i förordningen (1993:1068) om elektrisk
materiel.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1997:860.

SFS 2009:24
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009