SFS 2009:25 Förordning om ändring i förordningen (2007:1218) med instruktion för Folke Bernadotteakademin

090025.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1218) med

instruktion för Folke Bernadotteakademin;

utfärdad den 15 januari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1218) med instruk-

tion för Folke Bernadotteakademin

dels att 1, 2 och 9 §§ och rubriken närmast före 9 § ska ha följande ly-

delse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 2 a och 9 a §§,

och närmast före 9 a § en ny rubrik av följande lydelse.

1 § Folke Bernadotteakademin har till uppgift att bidra till ett samordnat
och effektivt genomförande av freds-, säkerhetsfrämjande-, konfliktförebyg-
gande- och krishanteringsinsatser eller liknande uppdrag (internationella in-
satser). Detta ska ske genom nationell och internationell samverkan och
samordning; utbildning, samträning och övning; forskning, utveckling och
erfarenhetshantering; personalförsörjning och bidrag till internationella in-
satser samt genom förvaltning av anslagsposten statligt stöd för information
och studier om säkerhetspolitik och fredsfrämjande utveckling.

Akademin ska, i samverkan med berörda myndigheter och andra organisa-

tioner, utveckla arbetssätt och metoder för samordnade och effektiva interna-
tionella insatser inklusive former för multifunktionell och civil-militär sam-
verkan.

Akademin ska vara nationell kontaktpunkt för det internationella samar-

betet inom sitt verksamhetsområde och samverka med institutioner med lik-
nande verksamhet i andra länder samt FN, EU, Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa, Europarådet, Nato, Afrikanska unionen samt andra
internationella och regionala organisationer.

Akademin ska verka för att riksdagens och regeringens mål för det inter-

nationella utvecklingssamarbetet och reformsamarbetet i �steuropa uppnås.

2 § Folke Bernadotteakademin ska

1. bidra till nationell och internationell samverkan för samordnat och ef-

fektivt genomförande av internationella insatser samt upprätthålla och ut-
veckla en effekthöjande nationell samverkansprocess,

2. samordna stödet till utvecklingen av EU:s krishanteringsförmåga och

vara kontaktpunkt för samarbetet för civil och multifunktionell utbildnings-
verksamhet,

SFS 2009:25
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:25

3. vara samordnare av det internationella samarbetet inom International

Forum for the Challenges of Peace Operations,

4. vara sammanhållande för det svenska bidraget till insatser inom områ-

det säkerhetssektorreform (SSR),

5. genomföra sådan utbildning, samträning och övning som tillsammans

med andra myndigheters insatser krävs för att förbereda svensk och utländsk
personal för deltagande i internationella insatser,

6. bidra till en effektiv samordning av och samstämmighet mellan svenska

utbildnings-, samtränings- och övningsinsatser inom verksamhetsområdet,
inklusive insatsförberedande utbildning för civil personal,

7. bidra till kunskapsuppbyggnad och kunskapstillämpning genom att

främja och bedriva forskning och studier samt förmedla forskningsresultat i
samverkan med berörda svenska och utländska forskningsaktörer,

8. hantera erfarenheter från internationella insatser och vara sammanhål-

lande för erfarenhetshanteringen som rör det svenska civila bidraget till in-
ternationella insatser,

9. bidra till utvecklingen av arbetssätt, metoder och styrdokument för ge-

nomförandet av internationella insatser samt bidra till doktrinutvecklingen
inom FN, EU och andra relevanta organisationer,

10. utveckla och förbättra formerna för bidrag med personal, policyer,

kompetens, utbildning, övning, forskning och erfarenheter till internationella
insatser,

11. rekrytera, utbilda och utrusta den civila personal som regeringen be-

slutar att ställa till förfogande för internationella insatser samt genomföra så-
dana insatser och administrera sådant svenskt deltagande i aktuella insatser,
sekretariat och institutioner innefattande ett nationellt samordningsansvar
för personalförsörjning av civil personal till internationella insatser som om-
fattar personal från fler än en myndighet,

12. på basis av information från berörda myndigheter upprätthålla en sam-

manhållen överblick över de nationella civila kompetenser och personalkate-
gorier som respektive myndighet kan bidra med eller bidrar med till interna-
tionella insatser,

13. ansvara för en nationell resurspool för rekrytering av personal till in-

ternationella insatser bestående av personalkategorier, för vilka det inte finns
någon naturlig eller definierad huvudman bland svenska utsändande myn-
digheter eller som inte faller inom utsändande myndigheters ordinarie ar-
betsgivaransvar,

14. bidra till att öka och fördjupa kunskapen om säkerhetspolitik, inklu-

sive fredsfrämjande, nedrustning och icke-spridning, inom det civila samhäl-
let,

15. efter särskilt beslut av regeringen kunna erbjuda en plats för och stödja

exempelvis samtal mellan parter i konflikter och dialogprocesser (good offi-
ces-verksamhet).

2 a § Inom ramen för internationellt utvecklingssamarbete samt reform-
samarbete i �steuropa får stöd endast lämnas till insatser som i enlighet med
OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer klassificeras som utvecklings-
samarbete samt endast till länder som av DAC definieras som utvecklings-
länder.

background image

3

SFS 2009:25

Avgifter och bidrag

9 § Folke Bernadotteakademin får ta ut avgifter för utbildningsverksamhe-
ten, konferenser och seminarier. Myndigheten bestämmer avgifternas storlek
och disponerar inkomsterna.

Akademin får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiä-

rer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av akademin.

Tjänsteexport och uppdragsutbildning

9 a § Folke Bernadotteakademin får bedriva tjänsteexportverksamhet utan
att uppnå full kostnadstäckning. Vid utvecklingsinsatser i biståndsländer och
i andra länder som Sida samarbetar med, ska tjänsteexportförordningens
(1992:192) regler inte tillämpas.

Akademin får utföra utbildningsverksamhet på uppdrag med full kost-

nadstäckning. Inkomsterna disponeras av akademin.

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009.

På regeringens vägnar

GUNILLA CARLSSON

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009