SFS 2009:26 Förordning om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för nystartsjobb

090026.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb;

utfärdad den 19 januari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:1481) om stöd för

nystartsjobb1

dels att 3 e och 10 d §§ ska upphöra att gälla,
dels att 3�3 d, 4, 7, 10, 10 c, 12 och 16 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 12 a och 12 b §§,

av följande lydelse.

3 §2 Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid
årets ingång fyllt 26 år, är anmäld som arbetssökande hos den offentliga ar-
betsförmedlingen och under en ramtid om femton månader, närmast före den
dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen, under minst tolv månader på
heltid har

1. varit arbetslös eller deltagit i ett arbetsmarknadspolitiskt program,
2. haft skyddat arbete vid Samhall AB,
3. varit arbetslös och fått ekonomiskt bistånd enligt 4 kap. 1 § socialtjänst-

lagen (2001:453),

4. fått sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning,

eller

5. omfattats av en kombination av sådana förhållanden som avses i 1�4.

3 a §3 Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid
årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år, är arbetslös, anmäld som arbetssökan-
de hos den offentliga arbetsförmedlingen och under en ramtid om nio måna-
der, närmast före den dag då ansökan kom in till Arbetsförmedlingen, under
minst sex månader på heltid har omfattats av sådana förhållanden som avses
i 3 § 1�5.

3 b §4 Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid
årets ingång fyllt 20 år, är arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen och inom de senaste tre åren har beviljats uppe-

1 Senaste lydelse av

3 e § 2008:1437

10 d § 2008:1437.

2 Senaste lydelse 2008:1437.

3 Senaste lydelse 2008:1437.

4 Senaste lydelse 2008:1437.

SFS 2009:26
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:26

hållstillstånd enligt 5 kap. 1, 2, 3, 3 a, 4 eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller motsvarande äldre bestämmelser.

3 c §5 Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid
årets ingång fyllt 20 år, är arbetslös, anmäld som arbetssökande hos den of-
fentliga arbetsförmedlingen, har dömts till fängelse och är beviljad vistelse
utanför anstalt eller är villkorligt frigiven men ännu inte fullgjort ett år av
prövotiden.

3 d §6 Stöd lämnas till en arbetsgivare för anställning av en person som vid
årets ingång fyllt 20 år, är inskriven i jobb- och utvecklingsgarantin och inte
på någon annan grund kvalificerar sig för ett nystartsjobb.

4 §7 Vid tillämpning av 3�3 d §§ bortses från tid när den som ska anställas
har varit förhindrad att arbeta på grund av vård av eget barn som inte har
fyllt två år eller, om barnet är adopterat, i två år efter barnets ankomst till fa-
miljen.

7 §8 Stöd till en arbetsgivare som den arbetssökande är eller har varit an-
ställd hos lämnas endast om den arbetssökande, sedan anställningen avslu-
tats, åter kvalificerar sig för ett nystartsjobb.

10 §9 För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 § lämnas
stöd under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från
arbetslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under fem år. För den
som vid årets ingång fyllt 55 år lämnas stöd under dubbelt så lång tid som
den som ska anställas har varit frånvarande från arbetslivet eller har haft ett
skyddat arbete, dock längst under tio år eller till årets utgång det år han eller
hon fyller 65 år.

För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 a § lämnas stöd

under lika lång tid som den som ska anställas har varit frånvarande från ar-
betslivet eller har haft ett skyddat arbete, dock längst under ett år. För den
som kvalificerar sig för ett nystartsjobb genom att ha fått sjukpenning, reha-
biliteringspenning, sjuk- eller aktivitetsersättning lämnas dock stöd enligt
första stycket.

Vid beräkning av stödtid ska den tid under ramtiden som inte kvalificerar

för nystartsjobb enligt 3 eller 3 a § räknas bort.

10 c §10 För den som kvalificerar sig för ett nystartsjobb enligt 3 d § lämnas
stöd under ett år.

12 §11 För den som vid årets ingång fyllt 26 år lämnas stöd genom återbe-
talning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar två gånger de arbetsgi-

5 Senaste lydelse 2008:1437.

6 Senaste lydelse 2008:1437.

7 Senaste lydelse 2008:1437.

8 Senaste lydelse 2008:1437. �ndringen innebär att andra stycket upphävs.

9 Senaste lydelse 2008:1437.

10 Senaste lydelse 2008:1437.

11 Senaste lydelse 2008:1437. �ndringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena

upphävs.

background image

3

SFS 2009:26

varavgifter och den allmänna löneavgift för den anställde som arbetsgivaren
ska betala enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift.

12 a § För den som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år lämnas stöd
genom återbetalning till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar den ar-
betsgivaravgift och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren skulle ha be-
talat enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift om personen vid årets ingång fyllt 26 år.

12 b § För den som vid årets ingång fyllt 20 år men inte 26 år och har kva-
lificerat sig för nystartsjobb genom att ha fått sjukpenning, rehabiliterings-
penning, sjuk- eller aktivitetsersättning lämnas stöd genom återbetalning till
arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar den arbetsgivaravgift och den all-
männa löneavgift som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt socialavgiftsla-
gen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän löneavgift om personen
vid årets ingång fyllt 26 år. Därtill återbetalas ett belopp som motsvarar den
arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift som arbetsgivaren ska betala
enligt socialavgiftslagen och lagen om allmän löneavgift.

16 §12 Beslut om stöd för nystartsjobb fattas för den tid anställningen avses
vara, dock längst för ett år i taget. Inför ett nytt beslut om stöd för nystarts-
jobb ska arbetsgivaren ge in en ny ansökan.

Arbetsförmedlingen ska före beslutet inhämta information för att säker-

ställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats
till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som
inte är obetydlig.

Arbetsförmedlingens beslut att en arbetsgivare har rätt till stöd ska förenas

med en skyldighet för arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som
kan påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut ska omprövas vid
ändrade förhållanden.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för stöd för nystartsjobb som har

beslutats före den 1 mars 2009. För stöd för nystartsjobb som har beslutats
under januari eller februari 2009 ska dock de nya bestämmelserna i 12�
12 b §§ tillämpas.

3. Om stöd för nystartsjobb har beviljats en arbetsgivare före den 1 mars

2009 för anställning av en person som den 31 december 2008 var 25 år och
för vilken stöd för nystartsjobb då kunde lämnas under längre tid än ett år,
kan ett nytt beslut om stöd för nystartsjobb fattas för resterande tid, dock
längst för ett år i taget. Stöd ska lämnas enligt 12 a eller 12 b §.

4. För ansökningar om stöd för nystartsjobb i fall som avses i 3 e § som

kommit in senast den 31 december 2008 gäller äldre föreskrifter.

12 Senaste lydelse 2008:1437.

background image

4

SFS 2009:26

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

SVEN OTTO LITTORIN

Karin Renman
(Arbetsmarknadsdepartementet)