SFS 2009:27 Förordning om ekologisk produktion

090027.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ekologisk produktion;

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

EG-bestämmelser som kompletteras av förordningen
1 §
Denna förordning kompletterar bestämmelserna i följande EG-förord-
ningar (EG-bestämmelser)

1. rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk

produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av
förordning (EEG) nr 2092/911,

2. kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 om eko-
logisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på
ekologisk produktion, märkning och kontroll2, och

3. kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8 december 2008

om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 834/2007 vad gäl-
ler ordningen för import av ekologiska produkter från tredjeländer3.

Denna förordning kompletterar också bestämmelserna i Europaparlamen-

tets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offent-
lig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livs-
medelslagstiftningen samt bestämmelserna om djurhälsa och djurskydd4
(EG-bestämmelser) i den utsträckning bestämmelserna är tillämpliga på de
EG-bestämmelser som anges i första stycket.

Behöriga myndigheter
2 §
De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt
EG-bestämmelserna ska utföras av

1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
2. Statens jordbruksverk i fråga om produktion och hantering i övrigt av

jordbruksprodukter, samt

3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att godkänna

kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 och att

1 EUT L 189, 20.7.2007, s. 1 (Celex 32007R0834).

2 EUT L 250, 18.9.2008, s. 1 (Celex 32008R0889).

3 EUT L 334, 12.12.2008, s. 25 (Celex 32008R1235).

4 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2009:27
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:27

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

utöva tillsyn över kontrollorgan enligt artiklarna 27.8, 27.9 a�b och 27.9 d i
rådets förordning (EG) nr 834/2007.

De behöriga myndigheterna ska i den mån det behövs samråda om till-

lämpningen av förordningen.

Om kontroll finns särskilda bestämmelser i 3 och 4 §§.

Kontroll
3 §
Tullverket ska utföra den dokumentkontroll som ansvarig myndighet är
skyldig att utföra enligt artiklarna 13 och 14 i kommissionens förordning
(EG) nr 1235/2008.

4 § Kontrollen över efterlevnaden av EG-bestämmelserna ska utövas enligt
följande.

Livsmedelsverket utövar kontroll i fråga om livsmedel.
Konsumentverket utövar kontroll i fråga om marknadsföring.
Jordbruksverket utövar kontroll över produktion och hantering i övrigt av

jordbruksprodukter som är ekologiskt framställda.

5 § Kontrollorgan som utför kontroll enligt EG-bestämmelserna får vid av-
vikelser och överträdelser endast återkalla utfärdat certifikat. Beslut om an-
dra åtgärder enligt artikel 30 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med an-
ledning av avvikelser och överträdelser fattas av Livsmedelsverket och Jord-
bruksverket.

1. Denna förordning träder i kraft 5 februari 2009. Förordningen ska dock

tillämpas för tid från och med den 1 januari 2009, utom när det gäller åt-
gärder vid överträdelser och oegentligheter och vid misstanke om överträ-
delser och oegentligheter.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1995:702) om EG:s för-

ordning om ekologiskt framställda produkter.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)