SFS 2009:28 Förordning om synemän vid jordbruksarrende

090028.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om synemän vid jordbruksarrende;

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 § Bestämmelser om syn vid jordbruksarrende finns i 9 kap. jordabalken.

2 § Länsstyrelsen ska ge ett lämpligt antal personer behörighet att hålla
arrendesyn (synemän).

En sådan behörighet ska gälla en tid av tre år. En syneman får dock efter

utgången av denna tid avsluta en syn som har påbörjats dessförinnan.

3 § En syneman får inte vara underårig och inte heller ha förvaltare enligt
11 kap. 7 § föräldrabalken. Han eller hon ska vara förtrogen med arrende-
och jordbruksförhållandena i länet.

4 § Innan någon ges behörighet att hålla syn, ska länsstyrelsen inhämta ytt-
rande från sådana myndigheter och organisationer som kan antas ha känne-
dom om hans eller hennes lämplighet som syneman.

5 § Om någon som fått behörighet får förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldra-
balken eller om han eller hon bedöms vara olämplig som syneman, ska läns-
styrelsen besluta att frånta honom eller henne behörigheten.

Länsstyrelsen kan förordna att beslutet ska gälla omedelbart.

6 § Länsstyrelsen ska föra en förteckning över dem som fått behörighet att
hålla syn. I förteckningen ska den tid som bestämts för varje syneman anges.

Beslut som avses i 5 § ska omedelbart föras in i förteckningen. Länsstyrel-

sen får kungöra beslutet på lämpligt sätt.

7 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklag-
ande hos allmän förvaltningsdomstol.

Andra beslut än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009, då förordningen

(1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken ska upphöra att gälla.

2. Den som har fått behörighet att hålla arrendesyn enligt förordningen

(1971:704) om synemän enligt 9 kap. jordabalken ska också anses vara be-
hörig enligt denna förordning.

SFS 2009:28
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

2

SFS 2009:28

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)