SFS 2009:29 Förordning om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813)

090029.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i livsmedelsförordningen (2006:813);

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om livsmedelsförordningen (2006:813)
dels att 25 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 25 a §, av följande

lydelse.

25 §1 Behörig myndighet att utöva offentlig kontroll är, om något annat inte
följer av 25 a, 26 eller 27 § eller förordningen (2006:812) om offentlig kon-
troll av livsmedel som importeras från ett tredje land, den myndighet som
prövar frågan om godkännande av en anläggning eller som registrerar en an-
läggning.

25 a § Om verksamhet bedrivs i en livsmedelsanläggning som tillfälligt be-
finner sig i en annan kommun än den kommun där anläggningen är godkänd
eller registrerad, är även den kommun där verksamhet tillfälligt bedrivs be-
hörig myndighet att utöva offentlig kontroll över anläggningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:637.

SFS 2009:29
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009