SFS 2009:30 Förordning om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel

090030.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:1166) om avgifter

för offentlig kontroll av livsmedel;

utfärdad den 22 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2006:1166) om avgifter för

offentlig kontroll av livsmedel ska ha följande lydelse.

3 §1 En kontrollmyndighets kostnader för annan offentlig kontroll än den
som avses i artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för att säkerställa kon-
trollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestäm-
melserna om djurhälsa och djurskydd2, ska täckas av en årlig avgift. Detta
gäller dock inte en kontrollmyndighets kostnader för offentlig kontroll av
livsmedelsföretag i primärproduktionen av livsmedel eller en kontrollmyn-
dighets kostnader för sådan kontroll av en livsmedelsanläggning som får ut-
föras enligt 25 a § livsmedelsförordningen (2006:813).

Kostnader för offentlig kontroll av styckningsanläggningar får dock täck-

as dels av en årlig avgift, dels av en bemanningsavgift som tas ut med stöd
av 18 §. För offentlig kontroll av slakterier och vilthanteringsanläggningar
får, i stället för vad som sägs i första stycket, en bemanningsavgift tas ut med
stöd av 18 §.

Bestämmelserna i första stycket innefattar skyldighet för en kommun att

ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1056.

2 EUT L 165, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0882).

SFS 2009:30
Utkom från trycket
den 3 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009