SFS 2009:33 Lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713)

090033.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713);

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 att 10 kap. 11 b och 11 e §§ för-

säkringsrörelselagen (1982:713)3 ska ha följande lydelse.

10 kap.
11 b §
4 Revisionsberättelsen ska innehålla ett uttalande om huruvida års-
redovisningen har upprättats i överensstämmelse med lagen (1995:1560) om
årsredovisning i försäkringsföretag. I uttalandet ska det särskilt anges

1. om årsredovisningen ger en rättvisande bild av bolagets resultat och

ställning, och

2. om förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga

delar.

Innehåller inte årsredovisningen sådana upplysningar som ska lämnas en-

ligt lagen om årsredovisning i försäkringsföretag, ska revisorerna ange detta
och, om det är möjligt, lämna behövliga upplysningar i sin berättelse.

Första och andra styckena gäller inte i fråga om revision av en sådan bo-

lagsstyrningsrapport som avses i 6 kap. 6 § årsredovisningslagen
(1995:1554). I den delen ska revisionsberättelsen i stället innehålla ett utta-
lande om huruvida en sådan rapport har upprättats eller inte. När det gäller
sådana upplysningar i rapporten som avses i 6 kap. 6 § andra stycket 2�6
årsredovisningslagen ska berättelsen vidare innehålla ett uttalande om huru-
vida upplysningarna är förenliga med årsredovisningens övriga delar.

11 e §5 I moderbolaget ska revisorerna avge en särskild revisionsberättelse
för koncernen. Därvid ska 11 och 11 a §§, 11 b § första och andra styckena
samt 11 c och 11 d §§ tillämpas.

1 Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11, rskr. 2008/09:161.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG av den 14 juni 2006 om änd-

ring av rådets direktiv 78/660/EEG om årsbokslut i vissa typer av bolag, 83/349/EEG

om sammanställd redovisning, 86/635/EEG om årsbokslut och sammanställd redovis-

ning för banker och andra finansiella institut och 91/674/EEG om årsbokslut och sam-

manställd redovisning för försäkringsföretag (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1, Celex

32006L0046).

3 Lagen omtryckt 1995:1567.

4 Senaste lydelse 2004:973.

5 Senaste lydelse 2004:973.

SFS 2009:33
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:33

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2009 och tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 28 februari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)