SFS 2009:38 Förordning om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559)

090038.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i aktiebolagsförordningen (2005:559);

utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om aktiebolagsförordningen (2005:559)
dels att 1 kap. 7 a § och 2 kap. 14 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 b §, av

följande lydelse.

1 kap.
7 a §
1 Vid en anmälan enligt 4 kap. 49 § första stycket aktiebolagslagen
(2005:551) ska följande handlingar ges in:

1. en kopia av bolagsstämmans protokoll med beslutet om uppdelning

eller sammanläggning,

2. i förekommande fall, en försäkran på heder och samvete att samtycke

till uppdelningen eller sammanläggningen har lämnats.

I anmälan enligt första stycket ska anges antalet aktier av varje slag som

finns i bolaget efter uppdelningen eller sammanläggningen.

2 kap.
14 §
2 När ett aktiebolag registreras antecknas

1. bolagets organisationsnummer,
2. dagen för bolagets bildande,
3. uppgifter som avses i 3 kap. 1 § första stycket samt 8 kap. 43 §, 9 kap.

47 § och 10 kap. 19 § aktiebolagslagen (2005:551),

4. uppgift om bolagskategori och, i förekommande fall, uppgift om att

bolaget är ett aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning,

5. tiden för ordinarie bolagsstämma, om den anges i bolagsordningen,
6. bolagets bifirma, om styrelsen har antagit sådan, och
7. bolagets postadress.
Om bolaget ska ha euro som redovisningsvaluta, ska också detta anteck-

nas.

Om bolaget har tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt lagen

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, ska även dagen för tillståndet
antecknas.

1 Senaste lydelse 2007:384.

2 Senaste lydelse 2005:815. �ndringen innebär bl.a. att sjätte stycket upphävs.

SFS 2009:38
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:38

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Anges lydelsen av bolagets firma i bolagsordningen på främmande språk,

ska lydelsen antecknas.

Har bolagets verksamhet helt eller delvis annat syfte än att bereda vinst åt

aktieägarna, ska syftet antecknas.

15 b § I aktiebolagsregistret får för varje bolag antecknas

1. e-postadress och telefonnummer, och
2. om bolagets överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reg-

lerad marknad.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.
2. I fråga om beslut om uppdelning eller sammanläggning av aktier som

har fattats före den 1 mars 2009 gäller 1 kap. 7 a § i sin äldre lydelse även ef-
ter denna tidpunkt.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)