SFS 2009:40 Förordning om ändring i förordningen (1995:1600) om årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolagoch försäkringsföretag

090040.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1995:1600) om

årsredovisning i kreditinstitut, värdepappersbolag

och försäkringsföretag;

utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (1995:1600) om årsredo-

visning i kreditinstitut, värdepappersbolag och försäkringsföretag ska ha föl-
jande lydelse.

10 §1 �&rsredovisningar, revisionsberättelser, bolagsstyrningsrapporter,
koncernredovisningar, koncernrevisionsberättelser och delårsrapporter som
har getts in till registreringsmyndigheten enligt 8 kap. lagen (1995:1559) om
årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 8 kap. lagen
(1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag får föras över till mikro-
film eller maskinläsbart medium. Handlingarna ska hållas tillgängliga hos
registreringsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Sonja Daltung
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:827.

SFS 2009:40
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009