SFS 2009:41 Förordning om statlig finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern

090041.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statlig finansiering genom Almi

Företagspartner AB och bolag som ingår i dess

koncern;

utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Almi Företagspartner AB (moderbolaget), bolag som ingår i dess kon-
cern och intressebolag får, i enlighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt
för regionala utvecklingsbolag, inom sina verksamhetsområden på företags-
ekonomiska grunder besluta om finansiering enligt denna förordning för att
främja etablering och utveckling av små och medelstora företag.

De regionala utvecklingsbolagen ska i sin finansieringsverksamhet söka

samverkan med andra organ på kreditmarknaden för att uppnå effektiva
finansieringslösningar och begränsa den egna insatsen och risknivån.

För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat enligt för-

ordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt ut-
vecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men där lånefordran förts över till
moderbolaget eller något i dess koncern ingående bolag, ska denna förord-
ning gälla i tillämpliga delar.

2 § Finansieringen ska bedrivas inom de ramar som anges av moderbola-
get och med medel som ägs av detta bolag eller lånas upp av bolaget från AB
Svensk Exportkredit eller dess helägda dotterbolag. Finansiering kan också
ske med medel ur EG:s strukturfonder och genom nationell medfinansiering.

3 § Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående
företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna före-
tag

1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro

eller en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

4 § Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra
genom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna
företag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat före-
tag.

SFS 2009:41
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:41

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna företag till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag
som ägs av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet äg-

nar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars
aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningsorganisation utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

5 § Med anknutna företag avses företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i

ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i

ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat

företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt bestämmelse i det
företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd

av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget en-
samt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det
företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller de förbindelser som avses i

första stycket 1�4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,
b) de investerare som avses i 4 § andra stycket, eller
c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om fö-

retagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande
marknader.

6 § Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller in-
direkt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller ge-
mensamt, anses som små och medelstora företag enligt 3 § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 4 § andra stycket 1, 3 eller 4.

Finansieringsformer
7 §
Finansieringsformer är

1. lån,
2. bidrag,
3. garanti, och
4. ägarkapital.

Allmänna villkor för finansiering
8 §
Finansiering får användas för att främja etablering av nya företag eller
för utveckling av befintliga företag. De regionala utvecklingsbolagen får inte
medverka i finansiering som kan ske på den allmänna kreditmarknaden un-

background image

3

SFS 2009:41

der normala marknadsmässiga villkor när det gäller finansiering enligt 7 §
1�3. Beslut om finansiering enligt 7 § 4 ska fattas inom ramen för en sär-
skild bolagsstruktur.

För finansiering gäller de särskilda bestämmelser som anges för varje fi-

nansieringsform. Beslut om finansiering får dessutom förenas med de ytterli-
gare villkor om användning av medlen, insyn och annat som utvecklingsbo-
laget behöver för att delta i finansieringen.

9 § Finansiering enligt 7 § 1�3 lämnas som ett stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse1 och får endast lämnas med de begränsningar som följer av förord-
ningen samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd till nä-
ringslivet.

10 § Finansieringsformerna under 7 § 1�3 får kombineras inbördes och
med andra former av statlig finansiering som avser samma projekt. Det sam-
manlagda stödet får dock inte överstiga vad som följer av 9 §.

Den som ansöker om finansiering ska i samband med ansökningen upp-

lysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ända-
mål.

Allmänna bestämmelser om lån
11 §
Vid utlåning ska ränta tas ut efter en räntesats som bestäms med beak-
tande av det allmänna ränteläget, risknivån och övriga förutsättningar i varje
särskilt fall. Om det bedöms lämpligt med hänsyn till låntagarens förutsätt-
ningar, får räntesatsen bestämmas till olika nivåer under skilda delar av lå-
nets löptid eller räntans storlek göras beroende av låntagarens vinst.

Europeiska kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att

fastställa referens- och diskonteringsräntor2 ska användas för att fastställa
marknadsränta och för att beräkna inslaget av stöd enligt 9 §.

12 § Vid utlåning ska tiden för återbetalning bestämmas till en tid som inte
är längre än som behövs med hänsyn till syftet med lånet.

13 § För lån ska den säkerhet krävas som kan fordras med hänsyn till lån-
tagarens ekonomiska ställning, behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet och
andra omständigheter.

Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas utan säkerhet eller ges sämre

förmånsrätt än andra borgenärers fordringar.

Särskilda bestämmelser om företagslån
14 §
Företagslån får täcka högst 80 procent av det beräknade finansierings-
behovet och lämnas under förutsättning att låntagaren styrker att den reste-

1 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

2 EUT C 14, 19.1.2008, s. 6 (Celex 52008XC0119).

background image

4

SFS 2009:41

rande finansieringen är tryggad. Om det finns synnerliga, skäl får hela det
beräknade finansieringsbehovet täckas.

Särskilda bestämmelser för nyföretagarlån

15 § Nyföretagarlån får lämnas endast i samband med att en företagare på-
börjar sin verksamhet.

16 § Nyföretagarlån får lämnas med högst en miljon kronor. Lånet får
täcka högst 30 procent av det beräknade finansieringsbehovet och lämnas
under förutsättning dels att låntagaren själv svarar för minst 10 procent med
egna medel, dels att annan finansiär som utvecklingsbolaget godkänner sva-
rar för den resterande finansieringen.

Om det finns synnerliga skäl, får lån lämnas för att täcka mer än 30 pro-

cent av det beräknade finansieringsbehovet.

17 § Om det finns särskilda skäl, får en låntagare som har behov av ytterli-
gare finansiering beviljas ytterligare ett nyföretagarlån (kompletteringslån),
om ansökan kommer in inom tre år efter det att det första lånet beviljades.
För ett sådant lån gäller samma förutsättningar som för det ursprungliga lå-
net.

18 § Om det inte finns särskilda skäl ska lånet vara amorteringsfritt under
den första tredjedelen av lånets löptid.

19 § Under de första två åren kan lånet löpa utan ränta.

20 § Endast om det finns särskilda skäl behöver säkerhet ställas.

Särskilda bestämmelser om innovationslån
21 §
Innovationslån får lämnas till innovationsprojekt som avser en vara
eller tjänst för att utveckla en första prototyp eller för insatser som syftar till
kommersialisering av projektet. Lånet får användas för kostnader för pro-
dukt- och tjänsteutveckling, skydd av immateriella tillgångar eller för mark-
nadsundersökningar.

22 § Innovationslån får täcka högst 50 procent av det totala finansierings-
behovet och lämnas under förutsättning att låntagaren styrker att den reste-
rande finansieringen är tryggad.

23 § �&terbetalningsskyldigheten för ett innovationslån kan efterges helt
eller delvis om låntagaren har visat att förutsättningar uppenbarligen saknas
för att lönsamt utnyttja projektets resultat.

Om lån efterges helt eller delvis, ska 11 § andra stycket inte tillämpas.

Stödbeloppet ska i stället bestämmas till det faktiska belopp som efter-
skänks.

background image

5

SFS 2009:41

Särskilda bestämmelser om mikrolån
24 §
Mikrolån får lämnas för att stimulera etablering av nya företag och för
att utveckla befintliga företag. Vid handläggningen av lånen ska särskild pri-
oritet ges till kvinnor och ungdomar.

25 § Mikrolån får lämnas med högst 250 000 kronor och får täcka hela
kapitalbehovet.

Särskilda bestämmelser om exportlån
26 §
Exportlån får lämnas för att täcka kapitalbehov i samband med ett
företags exportsatsning. Lånet får lämnas i svensk eller utländsk valuta och
får täcka högst 90 procent av det beräknade finansieringsbehovet. Lånet får
lämnas under förutsättning att låntagaren styrker att den resterande finansie-
ringen är tryggad.

Särskilda bestämmelser om bidrag till rådgivningsinsatser och

till förstudier
27 §
Bidrag får lämnas i form av stöd genom rådgivning som avser affärs-
utveckling. Sådan rådgivning ska vara marknadskompletterande och utfor-
mas för att tillmötesgå företagens behov när de inte kan tillgodoses av andra
kommersiella aktörer på marknaden. Bidraget lämnas med högst 30 000 kro-
nor och får täcka hela kostnaden för rådgivningen.

28 § Bidrag får lämnas i form av stöd för förstudier.

Bidrag lämnas med högst 20 000 kronor och får täcka hela kostnaden för

förstudien.

Särskilda bestämmelser för garantier
29 §
Garanti får lämnas för lån eller räkningskredit i svensk eller utländsk
valuta i en kreditinrättning som godtas av det bolag som beslutar om finan-
sieringen. Garantin får omfatta upp till 80 procent av lånet eller räknings-
krediten.

30 § För varje garanti ska en årlig avgift betalas. Den ska uppgå till minst
en procent av utestående belopp.

31 § Garanti får lämnas endast om det för lånet eller räkningskrediten
ställs säkerhet i samma omfattning som krävs för lån enligt 13 §. Säkerheten
för lånet eller räkningskrediten ska gälla även garantin.

32 § För att beräkna inslaget av stöd av mindre betydelse enligt 9 § ska det
belopp som det garanterade lånet eller räkningskrediten avser användas. Be-
loppet ska anses utgöra stödets bruttobidragsekvivalent.

33 § Garanti får lämnas endast om förbindelsen för lånet eller räkningskre-
diten innehåller villkor att den kan sägas upp till omedelbar återbetalning,

background image

6

SFS 2009:41

om det finns sådana omständigheter beträffande garantin som utgör grund
för omedelbar uppsägning av lån enligt 39 §.

34 § Den kreditinrättning som har lämnat lånet eller räkningskrediten ska
beakta det garantigivande bolagets intressen och utan dröjsmål underrätta
detta om varje omständighet som kan utgöra anledning till uppsägning av lå-
net eller räkningskrediten, eller annars medföra risk för att garantin måste
infrias.

35 § Om kreditinrättningen inte efter uppmaning från det garantigivande
bolaget genast säger upp lånet, upphör lånegarantin att gälla tre månader
efter det att kreditinrättningen tog emot uppmaningen. Garantin upphör att
gälla efter samma tid om kreditinrättningen efter uppmaning inte vidtar
begärda åtgärder för att driva in lånet eller räkningskrediten.

36 § Ett beslut om garanti upphör att gälla, om ingen låneförbindelse eller
räkningskredit har tecknats inom tre månader från dagen för beslutet. Det ga-
rantigivande bolaget kan medge att denna tid förlängs.

Särskilda bestämmelser om ägarkapital
37 §
Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansie-
ring ska ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är upp-
fyllt om enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett
minst lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.
Konvertibla skuldebrevslån utgör ägarkapitalliknande finansiering.

38 § För varje investering ska det finnas

1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning, vinstut-

veckling och beräknad lönsamhet, samt

2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.

�vriga bestämmelser
39 §
En mottagare av medel enligt denna förordning är återbetalningsskyl-
dig om

1. medlen har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av

mottagaren,

2. mottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för finan-

sieringen, eller

3. annat sådant förhållande inträffar som innebär att mottagaren med hän-

syn till syftet med finansieringen inte längre bör få ha kvar denna.

Om en mottagare av medel är återbetalningsskyldig enligt första stycket

ska Almi Företagspartner AB och bolag som ingår i dess koncern kräva
medlen åter. Om det finns särskilda skäl, får kravet på återbetalning helt eller
delvis efterges.

40 § Vid sådant förhållande som avses i 39 § 1 eller 2 får medlen krävas
tillbaka inom tio år från det att medlen betalades ut.

background image

7

SFS 2009:41

41 § I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 87 i fördraget om upp-
rättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen finns bestämmelser om
upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt om återkrav av stöd i
21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet.

42 § Vad som sägs om upplysningsskyldighet för statliga myndigheter i
22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet ska också gäl-
la för regionala utvecklingsbolag. Föreskrifter enligt 23 § samma förordning
om sådan upplysningsskyldighet får även omfatta regionala utvecklingsbo-
lag.

43 § Regionala utvecklingsbolag ska föra register över beslut om finansie-
ring enligt 7 § 1�3. Registeruppgifterna ska möjliggöra kontroll av att villko-
ren för finansieringen enligt 9 § har iakttagits. Uppgifterna ska bevaras i tio
år från den dag då stödet beviljades.

44 § I ärenden enligt denna förordning ska Almi Företagspartner AB och
bolag som ingår i dess koncern tillämpa följande bestämmelser i förvalt-
ningslagen (1986:223):

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och
� 21 § om underrättelse av beslut.

45 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 16 februari 2009.
2. Genom denna förordning upphävs förordningen (1994:1100) om statlig

finansiering genom ALMI Företagspartner AB och dess dotterbolag.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009