SFS 2009:42 Förordning om ändring i förordningen (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

090042.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1991:1278) om

kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och

sjukvård;

utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 3 och 4 §§ förordningen (1991:1278) om kom-

munernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård ska ha följande ly-
delse.

3 §1 För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av ett landsting ska ersätt-
ning lämnas för varje utnyttjad vårdplats under år 2009 med följande belopp.

Landsting

Kronor per påbörjat vårddygn

Stockholms läns landsting

2 723

Södermanlands läns landsting

2 018

�stergötlands läns landsting

1 801

Jönköpings läns landsting

2 281

Kalmar läns landsting

2 536

Skåne läns landsting

2 788

Hallands läns landsting

3 046

Värmlands läns landsting

1 995

�rebro läns landsting
� för vårdplats på Universitetssjukhuset �rebro

2 010

� för vårdplats på Karlskoga lasarett

2 241

� för vårdplats på Lindesbergs lasarett

2 021

Dalarnas läns landsting

2 217

Gävleborgs läns landsting

2 097

Västernorrlands läns landsting

2 213

Västerbottens läns landsting
� för vårdplats på Lycksele lasarett

2 436

Norrbottens läns landsting

2 364

För somatisk långtidssjukvård som bedrivs av en enskild vårdgivare på

uppdrag av ett landsting, ska ersättning lämnas med det belopp som motsva-
rar landstingets kostnader för vården.

Första och andra styckena gäller inte geriatrisk vård.

1 Senaste lydelse 2007:1234.

SFS 2009:42
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:42

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4 §2 Kommunen ska lämna ersättning för patienter som inte längre behöver
den medicinska vård som ges vid den enhet inom landstingets hälso- och
sjukvård där de vårdas eller vid någon annan enhet inom landstingets hälso-
och sjukvård för vilken kommunen inte har betalningsansvar. Har inte annat
överenskommits ska ersättningen, för varje vårddygn som påbörjas under år
2009, lämnas med

a) 3 867 kronor för patienter vid en enhet för somatisk akutsjukvård,
b) 2 790 kronor för patienter vid en enhet för geriatrisk vård, och
c) 3 280 kronor för patienter vid en enhet för psykiatrisk vård.
Har ett landsting och en kommun kommit överens om viss ersättning för

vård av utskrivningsklara patienter, ska ersättning lämnas med detta belopp.
I fall som avses i första stycket ska ersättning dock lämnas med lägst 2 790
kronor för varje vårddygn.

För psykiatrisk vård som bedrivs av en enskild vårdgivare på uppdrag av

ett landsting ska ersättning lämnas med det belopp som motsvarar lands-
tingets kostnader för vården.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. De nya bestämmelserna

ska dock tillämpas för betalningsansvar som avser tid från och med den 1 ja-
nuari 2009. �ldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om betalningsansvar
som avser tidigare år.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

2 Senaste lydelse 2007:1234.