SFS 2009:43 Förordning om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning

090043.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial

vuxenutbildning;

utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för yrkesin-
riktad gymnasial vuxenutbildning inom kommunal vuxenutbildning (yrkes-
vux). Förordningen gäller för utbildning som påbörjas under tiden den
15 mars 2009�den 31 december 2011.

Med yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning avses i denna förordning

sådan gymnasial vuxenutbildning som bedrivs enligt skollagen (1985:1100)
och förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och som
består av en eller flera orienteringskurser eller av nationella kurser inom
ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom något annat nationellt
program än estetiska programmet, naturvetenskapsprogrammet, samhälls-
vetenskapsprogrammet eller teknikprogrammet.

2 § Statsbidrag lämnas för andra kalenderhalvåret 2009 och därefter för ett
kalenderår i sänder med ett belopp per årsstudieplats.

I stället för det som anges om en årsstudieplats i 1 kap. 7 § tredje stycket

förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning gäller 7 § denna
förordning.

3 § Bestämmelserna om urval i 3 kap. 8 § förordningen (2002:1012) om
kommunal vuxenutbildning ska inte tillämpas vid utbildning för vilken stats-
bidrag lämnats enligt denna förordning. I stället ska, om samtliga behöriga
sökande inte kan tas emot till utbildningen, företräde ges till den som oavsett
tidigare utbildning har en svag ställning på arbetsmarknaden.

Villkor för statsbidrag
4 §
Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,
lämnas till en kommun för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning, om

1. utbildningen planeras i samråd med Arbetsförmedlingen och med före-

tag, organisationer eller andra sammanslutningar som är verksamma inom de
branscher som utbildningen är avsedd för,

SFS 2009:43
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:43

2. kommunen kan visa på ett behov av utbildningen,
3. kommunen erbjuder studie- och yrkesvägledning samt vid planeringen

och genomförandet av utbildningen tar till vara deltagarens tidigare förvär-
vade kunskaper och kompetens, och

4. urvalsregeln i 3 § tillämpas på utbildningen.

Ansökan
5 §
Statsbidrag lämnas efter ansökan.

Ansökan ges in till Statens skolverk. Av ansökan ska det framgå
1. vilken kurs eller vilka kurser som kommunen ansöker om statsbidrag

för,

2. hur många årsstudieplatser och verksamhetspoäng som utbildningen

sammanlagt ska omfatta,

3. om två eller flera kommuner samverkar om utbildningen,
4. hur utbildningen har planerats, och
5. vilket behov som finns av utbildningen.
Skolverket får meddela föreskrifter om inom vilken tid och på vilket sätt

som ansökan ska ges in samt de ytterligare föreskrifter om ansökan som
behövs.

Beslut om statsbidrag
6 §
Statens skolverk beslutar om statsbidrag.

Statsbidrag får inte lämnas för utbildningar eller utbildningsplatser för

vilka statsbidrag lämnas på annat sätt. Bidrag får inte heller lämnas för
utbildning som bedrivs enligt förordningen (1992:395) om uppdragsutbild-
ning inom det offentliga skolväsendet.

Beräkning av statsbidrag
7 §
För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom
barn- och fritidsprogrammet, handels- och administrationsprogrammet,
medieprogrammet samt omvårdnadsprogrammet lämnas statsbidrag för en
årsstudieplats som motsvarar minst 1 100 verksamhetspoäng.

För utbildning i ämnen som i gymnasieskolan utgör yrkesämnen inom

byggprogrammet, elprogrammet, energiprogrammet, fordonsprogrammet,
hantverksprogrammet, hotell- och restaurangprogrammet, industriprogram-
met, livsmedelsprogrammet och naturbruksprogrammet lämnas statsbidrag
för en årsstudieplats som motsvarar minst 800 verksamhetspoäng.

För orienteringskurser lämnas statsbidrag för en årsstudieplats som mot-

svarar 1 300 verksamhetspoäng och för högst 200 verksamhetspoäng per
deltagare.

8 § Statens skolverk får meddela föreskrifter om att en årsstudieplats ska
motsvara fler verksamhetspoäng än vad som anges i 7 § första och andra
styckena.

background image

3

SFS 2009:43

Utbetalning
9 §
Statens skolverk betalar ut statsbidrag.

Statsbidraget betalas ut före utgången av var och en av månaderna juli och

oktober 2009 med hälften av bidraget per gång och före utgången av var och
en av månaderna januari, april, juli och oktober övriga år med en fjärdedel
per gång.

Redovisning och uppföljning m.m.
10 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska i maj
och oktober varje år, med början i oktober 2009, till Statens skolverk lämna
en redovisning av omfattningen av den utbildningsverksamhet för vilken
statsbidrag lämnats enligt denna förordning.

11 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska dess-
utom medverka i den uppföljning och utvärdering av utbildningsverksamhe-
ten som bestäms av Statens skolverk samt till Skolverket lämna de uppgifter
som verket begär.

�&terkrav och omfördelning
12 §
Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbe-
talningsskyldig om någon bestämmelse eller något villkor som gäller för
bidraget i väsentlig mån har åsidosatts.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett bidrag

om någon är återbetalningsskyldig enligt första stycket.

13 § Statens skolverk får besluta att fördela de medel som har återbetalats
enligt 12 § till en annan kommun som har ansökt om statsbidrag enligt denna
förordning om kommunen

1. inte har fått statsbidrag eller inte har fått statsbidrag för så många års-

studieplatser som kommunen har ansökt om, och

2. har gett eller bedöms ha möjlighet att ge yrkesinriktad gymnasial

vuxenutbildning utöver vad kommunen tidigare har fått bidrag för enligt
denna förordning.

�verklagande
14 §
Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009