SFS 2009:44 Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

090044.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2008:819) om statliga

garantier till banker m.fl.;

utfärdad den 29 januari 2009.

Regeringen föreskriver att 2, 8 och 9 §§ förordningen (2008:819) om stat-

liga garantier till banker m.fl. ska ha följande lydelse.

2 § I denna förordning avses med

1. institut: dels bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker, dels kre-

ditmarknadsbolag som har betydande utlåning på den svenska marknaden
mot säkerhet i form av panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller
som har en betydande andel av den utlåning på den svenska marknaden som
riktar sig mot kommuner,

2. garanti: ett oåterkalleligt garantiåtagande för ett instituts betalnings-

förpliktelser avseende en skuldförbindelse,

3. skuldförbindelser: dels obligationer och andra skuldförbindelser som

kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, dels penningmarknadsin-
strument,

4. förfallande skuldförbindelser: summan per den 30 oktober 2008 av in-

stitutets skuldförbindelser med en ursprunglig förfallodag under tiden från
och med den 1 september 2008 till och med den 30 april 2009, och med en
ursprunglig löptid som överstiger 90 dagar, och

5. kreditswappar: swappar som är konstruerade i syfte att överföra kredit-

risken när det gäller ett institut från en part till en annan.

8 § �&tagandena för de garantier som lämnas till ett enskilt institut får vid
varje tidpunkt inte överstiga det högsta av

1. summan av förfallande skuldförbindelser utgivna av institutet, och
2. 20 procent av institutets inlåning på konto från allmänheten den 1 sep-

tember 2008.

För två eller flera institut som ingår i en och samma koncern enligt aktie-

bolagslagen (2005:551) ska beräkningen enligt första stycket göras för insti-
tuten gemensamt.

9 § Villkoren för en garanti ska regleras genom avtal mellan institutet och
staten genom Riksgäldskontoret. Villkoren ska utformas med hänsyn till sta-
tens risk samt för att tillvarata statens rätt och säkerställa behovet av kontroll
och uppföljning.

SFS 2009:44
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

2

SFS 2009:44

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Riksgäldskontoret ska i avtalet ta in villkor som under avtalstiden
1. begränsar användningen av den statliga garantin i institutets marknads-

föring av krediter,

2. säkerställer att följande gäller för de fem ledande befattningshavare i

institutet som har den högsta sammanlagda ersättningen

a) fast lön eller andra fasta ersättningar till en viss befattningshavare får

för den aktuella befattningen inte överstiga den ersättningsnivå som beslu-
tats före den 20 oktober 2008,

b) rörlig ersättning, däribland överlåtelse av värdepapper och upplåtelse

av rätt att i framtiden förvärva värdepapper från institutet, får inte beslutas
under avtalstiden och omständigheter hänförliga till denna tid får inte beak-
tas när rörlig ersättning ska beräknas till följd av tidigare ingångna avtal, och
inga rörliga ersättningar som beslutats före avtalstiden får verkställas eller
utbetalas under denna tid, samt

c) för avtal om avgångsvederlag ska inte gälla förmånligare villkor än en-

ligt gällande riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i
företag med statligt ägande, och

3. syftar till att arvoden till styrelseledamöter och annan ersättning för sty-

relseuppdrag begränsas till högst den nivå som beslutats före den 20 oktober
2008.

Om det finns synnerliga skäl, får Riksgäldskontoret i ett enskilt fall ingå

avtal trots att de villkor som anges i andra stycket 2 och 3 inte är uppfyllda.

Denna förordning träder i kraft den 11 februari 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)