SFS 2009:45 Lag om ändring i högskolelagen (1992:1434)

090045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i högskolelagen (1992:1434);

utfärdad den 29 januari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1

kap. 2 § högskolelagen

(1992:1434) ska ha följande lydelse.

1 kap.
2 §
2 Staten ska som huvudman anordna högskolor för

1. utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på

beprövad erfarenhet, och

2. forskning och konstnärligt utvecklingsarbete samt annat utvecklings-

arbete.

I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhäl-

let och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat
tillkomna vid högskolan kommer till nytta.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4, rskr. 2008/09:160.

2 Senaste lydelse 1996:1392.

SFS 2009:45
Utkom från trycket
den 10 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009