SFS 2009:49 Lag om ändring i väglagen (1971:948);

090049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i väglagen (1971:948);

utfärdad den 5 februari 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 § väglagen (1971:948)2 ska upp-

höra att gälla vid utgången av februari 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Olof Hedberg

(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5, rskr. 2008/09:157.

2 Senaste lydelse av 9 § 1987:459.

SFS 2009:49
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009