SFS 2009:51 Förordning om ändring i förordningen (2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet;

090051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:760) med

instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 5 februari 2009.

Regeringen föreskriver att 9�11 §§ förordningen (2007:760) med instruk-

tion för Finanspolitiska rådet ska ha följande lydelse.

9 § Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av regeringen
efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid.

Rådet ska lämna förslag som möjliggör att en majoritet av ledamöterna

har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och att en
jämn könsfördelning uppnås. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast
tre månader innan förordnandena går ut.

10 § Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till
myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten
lämnas senast den 10 maj.

I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har

gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rap-
porten.

Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget

yttrande till regeringen.

11 § Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte
tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
20 § om föredragning av ärenden, och
29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Erik Nymansson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:51
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009