SFS 2009:52 Förordning om kontaktpunkt och informationsförfaranden angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av tekniska regler för produkter;

090052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om kontaktpunkt och informationsförfaranden

angående tillämpning av ömsesidigt erkännande av

tekniska regler för produkter;

utfärdad den 5 februari 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 §
Denna förordning kompletterar Europaparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden för tillämpning av
vissa nationella tekniska regler på produkter som lagligen saluförts i en
annan medlemsstat och om upphävande av Europaparlamentets och rådets
beslut 95/3052/EG1.

Kontaktpunkten och dess uppgifter
2 §
Kommerskollegium ska vara kontaktpunkt enligt artikel 9 i förordning
(EG) nr 764/2008.

3 § Kommerskollegium ska

1. utföra de uppgifter som ankommer på kontaktpunkten enligt artikel 10 i

förordning (EG) nr 764/2008,

2. meddela Europeiska gemenskapernas kommission om fattade beslut

enligt artikel 6.2 i förordning (EG) nr 764/2008,

3. fullgöra den årliga rapportering till Europeiska gemenskapernas kom-

mission som följer av artikel 12.1 i förordning (EG) nr 764/2008, och

4. hålla regeringen och behöriga myndigheter underrättade om statistik

samt om information av betydelse som kollegiet får i anledning av tillämp-
ningen av förordning (EG) nr 764/2008.

Definitioner
4 §
Med behöriga myndigheter avses statliga och kommunala myndigheter
som, i enlighet med gällande författningar, har behörighet att besluta om åt-
gärder som omfattas av förordning (EG) nr 764/2008.

1 EUT L 218, 13.8.2008, s. 21 (Celex 32008R0764).

SFS 2009:52
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

background image

2

SFS 2009:52

Med samordnande myndigheter avses statliga myndigheter som, i enlighet

med gällande författningar, har det centrala ansvaret för tillsynsvägledning
eller samordning inom ett visst sakområde.

Underrättelser
5 §
En behörig statlig myndighet ska lämna information till Kommers-
kollegium om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till
berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

Länsstyrelser ska dock lämna information till den samordnande myndig-

heten om de meddelanden och underrättelser som den har lämnat till berörda
ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 764/2008.

Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om

dessa meddelanden och underrättelser.

6 § En behörig kommunal myndighet ska lämna information till den sam-
ordnande myndigheten om de meddelanden och underrättelser som den har
lämnat till berörda ekonomiska aktörer enligt artikel 6 i förordning (EG) nr
764/2008.

Information från en behörig kommunal myndighet behöver inte samtidigt

lämnas till länsstyrelser.

Den samordnande myndigheten ska informera Kommerskollegium om

dessa meddelanden och underrättelser.

7 § En behörig myndighet som beslutar om tillfälligt förbud enligt artikel 7
i förordning (EG) nr 764/2008 ska underrätta Kommerskollegium och, i till-
lämpliga fall, samordnande myndighet i samband med att myndigheten
underrättar den ekonomiska aktören och Europeiska gemenskapernas kom-
mission om den vidtagna åtgärden.

8 § Informationslämnandet enligt 5, 6 och 7 §§ ska ske utan dröjsmål.

Samråd m.m.
9 §
Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter får samråda med
Kommerskollegium angående frågor som regleras i förordning (EG) nr 764/
2008.

10 § Behöriga myndigheter och samordnande myndigheter ska till Kom-
merskollegium lämna den information som behövs för att kollegiet ska
kunna fullgöra de uppgifter som följer av artikel 10 i förordning (EG) nr
764/2008.

Bemyndigande
11 §
Kommerskollegium får meddela de föreskrifter som behövs för verk-
ställighet av denna förordning.

background image

3

SFS 2009:52

Denna förordning träder i kraft den 13 maj 2009 då förordningen

(1996:830) om information om nationella åtgärder som avviker från princi-
pen om fri rörlighet för varor inom Europeiska gemenskapen ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

EWA BJ�RLING

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009