SFS 2009:53 Förordning om ändring i förordningen (2007:1039) med instruktion för Resegarantinämnden;

090053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1039)

med instruktion för Resegarantinämnden;

utfärdad den 5 februari 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1039) med instruktion

för Resegarantinämnden ska införas en ny paragraf, 8 §, samt närmast före
8 § en ny rubrik av följande lydelse.

Tillämpligheten av vissa förordningar
8 §
Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska
inte tillämpas på myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 20 februari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och
jämställdhetsdepartementet)

SFS 2009:53
Utkom från trycket
den 17 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009