SFS 2009:58 Förordning om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s direktstöd för jordbrukare, m.m.

090058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2004:760) om EG:s

direktstöd för jordbrukare, m.m.;

utfärdad den 12 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2004:760) om EG:s

direktstöd för jordbrukare, m.m.1

dels att 3 kap. 6�12 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 3 kap. 11 och 12 §§ ska utgå,
dels att 1 kap. 1�3, 5, 11, 14, 15 och 21 §§, 2 kap. 1 och 2 §§, 3 kap. 1�3

och 13 §§ samt 4 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
1 §
2 Denna förordning kompletterar

1. rådets förordning (EG) nr 1782/2003 av den 29 september 2003 om

upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsys-
tem för jordbrukare och om ändring av förordningarna (EEG) nr 2019/93,
(EG) nr 1452/2001, (EG) nr 1453/2001, (EG) nr 1454/2001, (EG) nr 1868/
94, (EG) nr 1251/1999, (EG) nr 1254/1999, (EG) nr 1673/2000, (EEG) nr
2358/71 och (EG) nr 2529/20013,

2. kommissionens förordning (EG) nr 2235/2003 av den 23 december

2003 om gemensamma regler för tillämpningen av rådets förordningar (EG)
nr 1782/2003 och (EG) nr 1868/94 när det gäller potatisstärkelse4,

3. kommissionens förordning (EG) nr 1973/2004 av den 29 oktober 2004

om fastställande av tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr
1782/2003 när de gäller de stödsystem som avses i avdelning IV och IV a i
den förordningen och användningen av uttagen mark för produktion av råva-
ror5,

4. kommissionens förordning (EG) nr 795/2004 av den 21 april 2004 om

tillämpningsföreskrifter för det system med samlat gårdsstöd som föreskrivs
i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma be-
stämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspoli-
tiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare6,

1 Senaste lydelse av 6 § 2005:421.

2 Senaste lydelse 2005:421.

3 EUT L 270, 21.10.2003, s. 1 (Celex 32003R1782).

4 EUT L 339, 24.12.2003, s. 36 (Celex 32003R2235).

5 EUT L 345, 20.11.2004, s. 1 (Celex 32004R1973).

6 EUT L 141, 30.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0795).

SFS 2009:58
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

2

SFS 2009:58

5. kommissionens förordning (EG) nr 796/2004 av den 21 april 2004 om

närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och
det integrerade administrations- och kontrollsystem som föreskrivs i rådets
förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmel-
ser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och
om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare7, och

6. rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättan-

de av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare
inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stöd-
system för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005,
(EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning
(EG) nr 1782/20038.

2 § I denna förordning förstås med

jordbrukare: en fysisk eller juridisk person eller en grupp av sådana per-

soner, oavsett gruppens eller dess medlemmars juridiska ställning, som be-
driver jordbruksverksamhet,

jordbruksföretag: samtliga produktionsenheter som drivs av jordbrukaren

inom Sveriges gränser,

jordbruksverksamhet: produktion, uppfödning eller odling av jordbruks-

produkter inbegripet skörd, mjölkning, uppfödning och hållande av djur för
animalieproduktion, eller verksamhet för att hålla marken i god jordbruks-
hävd och bevara miljön enligt artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 73/2009,

jordbruksmark: den totala areal som upptas av åkermark, permanent be-

tesmark eller permanenta grödor,

stödberättigande hektar: de hektar för vilka alla villkor som fastställs i be-

stämmelserna om direktstöd är uppfyllda,

regioner: områden enligt bilaga 1.

3 §9 Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas i
form av

1. samlat gårdsstöd enligt avdelning III i rådets förordning (EG) nr

73/2009, och

2. särskilda stöd i andra fall enligt avdelning IV i rådets förordning (EG)

nr 1782/2003 och avdelning IV i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

Bestämmelser om villkor för att få stöd enligt denna förordning finns i 2�

4 kap.

5 §10 Frågor om stöd, föreskrivna verksamhetskrav, god jordbrukshävd och
goda miljöförhållanden enligt denna förordning prövas av länsstyrelsen, om
inte något annat följer av andra stycket.

Frågor om stödrättigheter, fastställande av referensbelopp, ytterligare be-

talning enligt 3 kap. 19 § första stycket 2 och 3 och den nationella reserven
prövas av Jordbruksverket.

7 EUT L 141, 30.4.2004, s. 18 (Celex 32004R0796).

8 EUT L 30, 31.1.2009, s. 16 (Celex 32009R0073).

9 Senaste lydelse 2006:1136.

10 Senaste lydelse 2006:1136.

background image

3

SFS 2009:58

11 §11 Jordbruksverket utövar tillsyn och annan kontroll över efterlevna-
den av rådets förordning (EG) nr 1782/2003, kommissionens förordning
(EG) nr 2235/2003, kommissionens förordning (EG) nr 795/2004, kommis-
sionens förordning (EG) nr 796/2004, kommissionens förordning (EG) nr
1973/2004, rådets förordning (EG) nr 73/2009 och av denna förordning om
inte något annat följer av denna förordning.

Den närmare tillsynen inom länet utövas av länsstyrelsen. Länsstyrelsens

tillsyn omfattar inte slakterier.

Vad som sägs i andra stycket gäller inte tillsyn som bedrivs av sådan stat-

lig myndighet som har ansvaret för tillsynen över den lagstiftning som utgör
verksamhetskrav enligt 2 kap. 2 §.

14 § Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att

1. de som tar emot stöd eller betalar avgifter enligt rådets förordning (EG)

nr 1782/2003 och rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska föra anteckningar
om mottaget stöd och betalda avgifter, och

2. anteckningar som avses under 1 och andra handlingar av betydelse för

kontroll av mottaget stöd och betalda avgifter ska bevaras under en viss tid.

15 § Det integrerade administrations- och kontrollsystem som avses i arti-
kel 14 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 ska inrättas av Jordbruksverket.

21 § Jordbruksverket får efter samråd med andra berörda centrala och re-
gionala myndigheter meddela närmare föreskrifter om stöd, stödrättigheter,
ansökningsförfarande, utbetalning, tillsyn, återbetalning av stödbelopp och
sådana sanktioner som följer av avdelning II kapitel 4 i rådets förordning
(EG) nr 73/2009.

Jordbruksverket får efter samråd med länsstyrelsen meddela föreskrifter

om länsstyrelsens handläggning av stödärenden och om det underlag som
krävs för utbetalning av stöd.

Länsstyrelsen ska underrätta polismyndigheten om ansökningar som avser

stöd för odling av hampa.

2 kap.
1 §
12 Jordbruksverket får meddela närmare föreskrifter om kravet på god
jordbrukshävd och goda miljöförhållanden som avses i artikel 6 i rådets för-
ordning (EG) nr 73/2009. Därvid ska det särskilt beaktas att betesmark aktivt
nyttjas årligen. Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från
kravet på ett årligt aktivt nyttjande.

2 §13 I artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 finns bestämmelser om
de föreskrivna verksamhetskrav som ska iakttas.

11 Senaste lydelse 2008:28.

12 Senaste lydelse 2005:421.

13 Senaste lydelse 2008:28.

background image

4

SFS 2009:58

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3 kap.

1 § Det samlade gårdsstödet ska fastställas enligt bestämmelserna i avdel-
ning III i rådets förordning (EG) nr 73/2009 samt enligt vad som föreskrivs i
detta kapitel.

2 § Det samlade gårdsstödet ska fördelas på regioner i enlighet med artikel
46 i rådets förordning (EG) nr 73/2009 om inte annat föreskrivs i detta kapi-
tel.

3 §14 Beloppen per region enligt artikel 46 i rådets förordning (EG) nr 73/
2009 ska vara

1. 92,8 miljoner euro i region 1,
2. 73,9 miljoner euro i region 2,
3. 277,1 miljoner euro i region 3,
4. 134,5 miljoner euro i region 4, och
5. 135,9 miljoner euro i region 5.
Beloppen får jämkas av Jordbruksverket vid tilldelning enligt 14 §.

13 § Den nationella reserven ska bestå av de stödrättigheter som omfattas
av den linjära procentuella minskning och de indragningar som avses i arti-
kel 41 i rådets förordning (EG) nr 73/2009.

4 kap.
2 §
15 Jordbruksverket får meddela

1. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för

odling av potatis för stärkelseproduktion enligt artiklarna 77 och 78 i rådets
förordning (EG) nr 73/2009,

2. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för

produktion av proteingrödor enligt artiklarna 79, 80 och 81 i rådets förord-
ning (EG) nr 73/2009, och

3. föreskrifter till komplettering och för verkställighet av stödsystemet för

produktion av energigrödor enligt artiklarna 88, 89, 90 och 91 i rådets för-
ordning (EG) nr 1782/2003.

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2009. �ldre föreskrifter gäller

fortfarande för ärenden som avser tid före den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)

14 Senaste lydelse 2008:28.

15 Senaste lydelse 2008:28.