SFS 2009:61 Förordning om ändring i förordningen (2007:1140) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

090061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:1140) med

instruktion för Ungdomsstyrelsen;

utfärdad den 12 februari 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1140) med instruk-

tion för Ungdomsstyrelsen

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse.

3 § Ungdomsstyrelsen fullgör uppgifter enligt förordningen (2001:1060)
om statsbidrag till ungdomsorganisationer, förordningen (2002:989) om stat-
ligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, för-
ordningen (2002:1058) om statligt stöd för verksamhet som bistår personer
som vill lämna rasistiska och andra liknande grupperingar, förordningen
(2005:765) om statsbidrag för nationella minoriteter, förordningen
(2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering, förordningen
(2006:7) om statsbidrag för särskilda insatser för ungdomar, förordningen
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt, förordningen (2008:62)
om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intole-
rans, förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på et-
nisk grund och förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer
för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskri-
dande identitet eller uttryck.

5 § Utöver vad som följer av 3 § fördelar Ungdomsstyrelsen annat stöd till
ungdomsverksamhet som ställs till myndighetens förfogande.

Ungdomsstyrelsen är nationellt kontor för de EU-program inom ung-

domsområdet som regeringen beslutar och ansvarar för att programmen ge-
nomförs i Sverige samt ansvarar för hanteringen av de stödstrukturer som
hör till programmen.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Den ska dock tillämpas

för tid från och med den 1 januari 2009.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Cecilia Bergman
(Integrations- och

jämställdhetsdepartementet)

SFS 2009:61
Utkom från trycket
den 24 februari 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009